OGŁOSZENIE nr 2/2023/G

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej: 10.02.2023

OGŁOSZENIE nr 2/2023/G

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     

 

Ogłoszenie nr 2/2023/G w ramach naboru wniosków o powierzenie  grantu
Termin składania wniosków Od dnia 24 lutego 2023 roku (godz. 8.00-16.00)  do 09 marca 2023 do godz. 16.00
Miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik.
Tryb składania wniosków Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej. Zaleca się aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowanie załączniki.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Ziemi Kraśnickiej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Jeżeli wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument  wydał lub notariusza.

Forma wsparcia REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

– dla sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest do 70% kosztów kwalifikowanych. Suma grantów udzielonych jednostkom  sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt

-dla pozostałych wnioskodawców (osoby fizyczne, osoby prawne z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim  objętym LSR albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim LSR pomoc przyznawana jest do 100% kosztów kwalifikowanych.  

Zakres tematyczny operacji Pomoc jest przyznawana na opracowanie koncepcji Smart Villages (inteligentnych wsi) na obszarze LGD Ziemi Kraśnickiej tj. oddolna i lokalna koncepcja wsi, mająca na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późń. zm.), zwaną dalej “LSR” oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późń. zm.) , w ramach zakresu określonego w &2 ust.1 pkt. 9 tj.:  Oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi, mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwanych dalej „koncepcjami inteligentnych wsi”

Cel ten realizuje LSR dla LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020
w szczególności:

Cel ogólny: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD

Cel szczegółowy 2: Stworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego    

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Wskaźnik realizujący w/w cel:

– Liczba utworzonych Smart Villages – inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich;

– Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages;

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania
  1. Aktywizowanie społeczności lokalnej do uczestnictwa w rozwoju obszaru objętego LSR przez wspieranie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi.
  2. Przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi
Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych  01 sierpień 2023 –  30 listopad 2023
Warunki udzielania wsparcia Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja)

-zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 

-zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Warunkiem przyjęcia operacji za zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimalnie 60% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria i procedury/ Kryteria i procedury aktualnie obowiązujące/ – Lokalne kryteria grantowe – otwórz

 Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą ilość punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

-Kryterium wyboru;  Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów

-Kryterium  wyboru: Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników

-Kryterium wyboru : Innowacyjność

Z uwagi, iż powyższe kryteria nie stanowią oceny w ogłoszonym naborze obowiązuje następujące :

W sytuacji, gdy wnioski o powierzenie grantu zdobędą taką samą liczbę punktów oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej decyduje data i godzina złożenia/wpływu wniosku o przyznanie pomocy do LGD.

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  -Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,

– Oświadczenia dotyczące lokalnych kryteriów dot. projektów grantowych:

*Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego

*Oświadczenie dotyczące zaplanowanych działań informacyjno promocyjnych o źródłach finansowania operacji.

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru  

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  28 000,00 zł,

tj. 7 000,00 Euro
Maksymalny poziom dofinansowania wg Rozporządzenia §13, ust.1, pkt 2 wartość jednego zadania projektu grantowego jest równa 4 000,00 zł.

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia  Formularze wymaganych dokumentów  w ramach naboru udostępniono na stronie www.lgdkrasnik.pl

Ponadto znajdują się  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej,  Ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023/G

1.  Formularz wniosku o powierzenie grantu

  • Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami nr 2,3,4 (.docx) – otwórz
  • Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami nr 2,3,4 (.pdf) – otwórz
  • Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu- Zestawienie rzeczowo-finansowe (.excel)- otwórz

2. Umowa z Grantobiorcą o powierzenie grantu (.pdf)- otwórz

3.  Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową:

Wzór weksla in blanco – otwórz

Deklaracja wekslowa – otwórz

4.  Wzór oświadczenia poręczyciela (.docx)- otwórz

5.  Wniosek o rozliczenie grantu (.docx)- otwórz

6. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

7. Regulamin Rady LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowychotwórz

9. Karta weryfikacji formalnej oraz oceny wstępnej wniosku o powierzenie grantu – otwórz

10. Karta oceny zgodności z LSR – otwórz

11. Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji – otwórz

12. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

13. Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego  – otwórz

14. Oświadczenie dotyczące  zaplanowanych działań informacyjno promocyjnych o źródłach finansowania operacji – otwórz