Rozwój, wsparcie i promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – dobre praktyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego

‘’Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie’’

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lubelska Izba Rolnicza wraz z partnerem projektu Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej zapraszają na wyjazd studyjny organizowany w ramach realizacji operacji „Rozwój, wsparcie i promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich –  dobre praktyki na przykładzie województwa  świętokrzyskiego”.

Partner KSOW: Lubelska Izba Rolnicza wraz z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej

Projekt realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023

Osoby zainteresowane udziałem w realizowanej operacji prosimy o dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej pocztą tradycyjną, elektroniczną (skan) lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia do godz. 15.30 na adres:

Lubelska Izba Rolnicza ul. Pogodna 50A/2 20-337 Lublin

Email: lublin@lir.lublin.pl

Realizacja operacji  rozpoczyna się od 29 sierpnia 2023  i  kończy się w dniu 31 sierpnia 2023.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2022-2023

Celem operacji jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez podniesienie poziomu wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu realizacji przedsięwzięć zwiększających rentowność i konkurencyjność gospodarstw, przy wykorzystaniu potencjału danego regionu.

Formy realizacji operacji:  W ramach operacji zostanie zrealizowany 3-dniowy wyjazd studyjny pt. „Rozwój, wsparcie i promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich –  dobre praktyki na przykładzie województwa  świętokrzyskiego”

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do:

– rolników i domowników  rolników

– przedstawicieli samorządu rolniczego

– doradców rolniczych

– przedsiębiorców działający na terenach wiejskich

– przedstawicieli partnera projektu.

Rekrutacja uwzględnia warunki projektowe.

Przewidywane efekty:

Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie odbycie przez 54 osoby wyjazdu studyjnego z zakresu prezentacji dobrych praktyk przedsiębiorczości, jako możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów dla mieszkańców obszarów wiejskich. Realizacja operacji  przyczyni się do  podniesienia poziomu wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu podejmowania, prowadzenia i promocji  dodatkowej działalności, polegającej na przetwarzaniu produktów rolnych i sprzedaży bezpośredniej  z gospodarstwa, agroturystyki oraz współpracy i partnerstwa.   Uczestnicy zapoznają się z dobrymi przykładami współpracy partnerskiej, tworzenia inicjatyw wsparcia przedsiębiorczości, agroturystyki, sprzedaży bezpośredniej oraz produkcji tradycyjnych wyrobów w oparciu o lokalne zasoby.  Efektami, które mogą zostać osiągnięte w dłuższej perspektywie czasu będą:  zwiększanie rentowności i konkurencyjności gospodarstw poprzez rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki, zwiększenie udziału przetwórstwa produktów rolnych i  sprzedaży bezpośredniej.  Efektem realizacji operacji będzie również integracja i aktywizacja uczestników wizyty studyjnej, która przełoży się na zwiększenie wymiany doświadczeń w zakresie  podejmowania nowych form aktywności pozarolniczych sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich.

Odpowiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzialną za treść informacji jest Lubelska Izba Rolnicza