Historia powstania LGD

Lokalną Grupą Działania odpowiedzialną za wdrażanie niniejszej Lokalnej Strategii Rozwoju jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r. Nr 64, poz.427) oraz Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej. W dniu 02.09.2008r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy dokonał wpisu Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000312844. Inicjatywę utworzenia Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu kraśnickiego, podjęła gmina Kraśnik. Przedstawiciele gminy Kraśnik zorganizowali dwa spotkania z przedstawicielami sąsiednich gmin oraz z lokalnymi liderami z różnych środowisk. Spotkania odbyły się w dniach 15.11.2007r. i 06.12.2007r. w Kraśniku i miały na celu przedstawienie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zasad tworzenia i funkcjonowania lokalnych grup działaniaW dniu 08.01.2008r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez gminę Kraśnik, na którym przedstawiono zasady utworzenia partnerstwa na obszarze powiatu kraśnickiego oraz możliwości jakie ono stwarza. Konsultacje gminne odbywały się w poszczególnych gminach od 22 lutego 2008 do 10 marca 2008r. W konsultacjach uczestniczyło łącznie 349 mieszkańców. 20 lutego 2008r. w Kraśniku odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami gmin. Na spotkaniu przedstawiona została robocza wersja statutu i odbyła się dyskusja nad nazwą LGD. Poruszono kwestie dotyczące składu LGD, reprezentatywności sektorów, wyboru władz oraz zasad działania stowarzyszenia. Przy budowaniu partnerstwa uwzględniano wymóg trójsektorowości partnerów, tak by znaleźli się w nim przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Grupa inicjatywna oraz koordynatorzy z poszczególnych gmin odbyli kolejne spotkania związane z formalnym tworzeniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej. Spotkania  odbyły się w  dniach 12.03.2008r.  i 22.04.2008r. i miały na celu doprecyzowanie  zapisów  statutu oraz wyłonienie władz Lokalnej Grupy Działania. Zapisy statutu gwarantują sprawne działanie LGD.  Podczas spotkania w dniu 10.04.2008, omówione zostały zasady przystąpienia do LGD i zebrane zostały pisemne deklaracje
o przystąpieniu do LGD. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej odbyło się 9 maja 2008 r. w Kraśniku. Wzięło w nim udział 50 osób, w tym osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych. W dniu 02.09.2008r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

W wyniku dużego zainteresowania nowo powołanym Stowarzyszeniem, nastąpiło poszerzenie liczby członków LGD. Nowi członkowie zostali przyjęci w poczet członków uchwałą Zarządu nr 2/2008 dnia 12.12.2008r.  Skład partnerstwa powiększył się
o 5 członków, w tym 3 członków z sektora społecznego, jednego członka z sektora gospodarczego i jednego członka z sektora publicznego. Podczas funkcjonowania LGD w latach 2008-2015 do Stowarzyszenia przystąpili nowi członkowie.