Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

 

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Celem głównym projektu jest utworzenie 122 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
 • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 800,00 zł)
 • wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c)  i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób fizycznych (w wieku 30 lat i więcej) z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby te muszą dodatkowo spełnić warunek przynależności do co najmniej  jednej z grup wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj.:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełno sprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie.

Nabór Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Partnerzy Projektu. Wzory dokumentów dostępne w  zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu. Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać  w Biurze Projektu – siedziba Lubelskiej Fundacji Rozwoju ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 528 53 33 oraz w biurach i na stronach Partnerów Projektu:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 70 49,  www.lgdkrasnystaw.pl
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27, www.lgdkrasnik.pl
 • Lokalna Grupa Działania “Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl
 • Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, www.lgdowocowyszlak.pl

Rozpoczęcie realizacji projektu – marzec 2017r.

Wartość projektu: 4 999 165,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 249 290,25 zł

Terminy naborów do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”:

I nabór do projektu: od 4 do 19 maja 2017 r. (przedłużony do 26 maja)

II nabór do projektu: od 30 czerwca 2017 r. do 21 lipca 2017 r.

III nabór do projektuod 25 września 2017 r. do 6 października 2017 r. (przedłużony do 13 października)

Bez tytułu

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

wzór formularza rekrutacyjnego

 zał 1 do formularza – odejście z rol.

 zał 2 do formularza

150_Regulamin-rekrutacji N

150_Zał_2_Karta-oceny-form-rekrut._I-etap-form

150_Zał_2a_Karta-oceny-form-rekrut_I-etap_meryt.

150_Zał_-3_Karta-oceny-form.-rekrut._II-etap

150_Zał_4_Formularz-odwol

150_Zał_5_Umowa_-wsparcie-szkol_dor

150_Zał-_6_Zasady_udziel_-wsp-szkol_dor

DOKUMENTY FINANSOWE

150_Zał-3-do-Umowy_ośw-o-nieprow.-1

150_Zał-5-do-Umowy-_ośw-o-nieorz.-zakaz-dost.-do-śr-1

150_Zał-7-do-Umowy_dekl.wekslowa

150_Zał-2-do-Wniosku-o-pś_zgoda-na-przetw-d.-os.

150_Zał-3-do-Wniosku-o-pś-rp_biznes-plan (1)

150_Zał-5-do-Wniosku-o-pś_-ośw-o-pdm

150_Zał-6-do-Wniosku-o-pś-_formularz-inf.-przy-ub.-o-de-min.

150_Zał-7-do-Wniosku-o-pś_ośw-o-kwalif-VAT

150_Zał-8a-do-Wniosku-o-pś_-ośw-współmałż. (1)

150_Zał-8b-do-Wniosku-o-pś_-ośw-o-braku-małżonka

150_Zał-9-do-Wniosku-o-pś_-ośw-o-niek.

150_Zał-10-do-Wniosku-o-pś_-ośw-o-niek-na-te-same-koszty

150_Zał-11-do-Wniosku-o-pś_-akceptacja-_regul.

150_Regul-przyzn.-środków-fin.-na-rozwój-przedsięb.

Zał 1 do RPŚ_Zasady przyznawania srodkow

150_Zał-2-do-RPŚ_Formularz-odwolania

150_Zał-3-do-RPŚ_Umowa-o-udziel.-wsparcia-finans.

150_Zał-4-do-RPŚF-_wzór_wniosku_o_przyzn_śf (2)

150_Zał-5-do-RPŚF_wzór_wniosku_o_przyzn_pomost.

150_Zał-6-do-RPŚ_-Karta-oceny-WPŚF-oraz-BP_form

150_Zał-7-do-RPŚ_-Karta-oceny-WPŚF-oraz-BP_mer.

150_Zał-8-do-RPŚ_-Karta-oceny-WPWPom_form

150_Zał-9-do-RPŚ_-Karta-oceny-WPWPom_meryt.

150_Zał-10-do-RPŚF_-regulamin-KOW