Rozwój działalności gospodarczej oraz inne operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 19_2_I_5_z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP 19.2 I 5z

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy I 19.2 5z

2) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan 19.2 I 5z.docx

Biznesplan 19.2 I 5z.pdf

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego proguktów rolnych 19.2 I 5z.pdf

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 19.2 I 5z.docx

Biznesplan tabele finansowe 19.2 I 5z.xlsx

Tabele finansowe Inkubator Biznesplan 19.2 I 5z.xlsx

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu I 19.2 5z.pdf

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5z

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa 5z.pdf 

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa 5z.xls

Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznaniu pomocyo wielkości przedsiębiorstwa 5z – Instrukcja.pdf

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Umowa o przyznaniu pomocy 19.2 inne wł. wer 9z.pdf

Umowa o przyznaniu pomocy 19.2 inne wł. wer 9z.docx

Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo – finansowe 19.2 inne wł. umowa 9z.pdf

Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych umowa 9z.pdf

Załącznik nr 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych umowa 9z,pdf

Załącznik nr 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – umowa 9z.pdf

Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji 19.2 IW umowa 9z.pdf

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 9z.pdf

Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej umowa 9z.pdf

Załącznik nr 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa umowa 9z.pdf

Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa umowa 9z.pdf

Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO umowa 9z.pdf

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy Beneficjenta określająca warunki kontynuowania realizacji operacji_19.2_inne

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.pdf

Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka.pdf

Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej.pdf

Załącznik nr 6 Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej.pdf

Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka.pdf

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o Płatność 19.2 IW 5z.pdf

Wniosek o Płatność 19.2 IW 5z,xlsx

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoP 19.2 IW 5z.pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoP 19.2 IW 5z.xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 1 IWoP 19.2 IW 5z.pdf

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu IW 5z.pdf

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu IW 5z.xlsx

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
IMBP​ IPRO​ 19​.2​ 5z​

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​ IPRO​ 19​.2​ 5z.xlsx

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​ IPRO​ 19​.2​ 5z.pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji IP​ IMBP​ IPRO​ 19​.2​ I​ P.pdf 

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazówki do formularzy wniosków XLSX