OGŁOSZENIE nr 1/2023

OGŁOSZENIE nr 1/2023

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     

Ogłoszenie nr 1/2023 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia
Termin składania wniosków Od dnia: 24 luty 2023 roku (godz. 8.00-16.00)  do dnia: 9 marca 2023 do godz. 16.00
Miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik.
Tryb składania wniosków Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch
w wersji elektronicznej.O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Ziemi Kraśnickiej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada wnioskodawca.Jeżeli wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument wydał lub notariusza.
Forma wsparcia REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Pomoc przyznawana jest w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych,
a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest
w wysokości 63,63%. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tysięcy złotych.

Zakres tematyczny operacji Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie wsparcia infrastruktury turystyki
i rekreacji Ziemi Kraśnickiej  na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn.zm.), zwaną dalej “LSR” oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.);
w ramach zakresu określonego w &2 ust. 1 pkt. 6 tj. poprzez:  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;Cel ten realizuje LSR dla LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 w szczególności: Cel ogólny: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD

Cel szczegółowy 4: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.4.4 Wsparcie infrastruktury turystyki i rekreacji Ziemi Kraśnickiej  

Wskaźnik realizujący w/w cel:

–   Liczba  nowych obiektów infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej.

/Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  – zgodnie z LSR jest obowiązkowy/

Warunki udzielania wsparcia Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja)

-zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 

-zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Warunkiem przyjęcia operacji za zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimalnie 60% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria i procedury/Kryteria rozwój obszaru LGD – aktualizacja od 28.05.2018r. – otwórz

·   UWAGA – kryterium nr 3 nie dotyczy operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnie
z Kryteriami lokalnymi dot. rozwoju obszaru LGD

·  Minimalna liczba punktów w ramach naboru nr 1/2023: 43,80 /tj. 60%
z maksymalnej liczby punktów: tj. 73/ – patrz: Karta oceny operacji zgodnie
z lokalnymi kryteriami wyboru –
załączona do ogłoszenia dot. naboru nr 1/2023

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą ilość punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów
w ocenie, kolejno:

-Kryterium wyboru;  Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów

-Kryterium  wyboru: Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników

-Kryterium wyboru : Innowacyjność

W sytuacji gdy wnioski o dofinansowanie zdobędą taką samą liczbę punktów  oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów o pierwszeństwie na liście rankingowej decyduje data i godzina złożenia/wpływu wniosku o przyznanie pomocy do LGD.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  – Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

– Oświadczenia dotyczące lokalnych kryteriów dot. rozwoju obszaru LGD:

* Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych

* Oświadczenie o innowacyjności

* Oświadczenie o zastosowanych rozwiązaniach proekologicznych, w zakresie

ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

*Oświadczenie o innowacyjności

*Oświadczenie zaplanowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych o źródłach finansowania

*Oświadczenie o korzystaniu ze szkoleń/spotkań i doradztwa indywidualnego

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  168 101,55 Euro/672 406,20 zł
Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia  Formularze wymaganych dokumentów  w ramach naboru udostępniono na stronie www.lgdkrasnik.pl

Ponadto znajdują się :

-na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego- https://prow.lubelskie.pl/wzory-dokumentow/

– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej,  Ul. Lubelska 115,
23-200 Kraśnik.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

1)  Formularz wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 5z – otwórz 
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze  dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)– wersja 5z – otwórz

2 ) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – otwórz 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 9z) 

•Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

•Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz

•Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

•Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz

•Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

·   Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz 

·   Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 9z) – otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

•Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz

•Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 5z – otwórz

·   Dodatkowe arkusze  dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z – otwórz

·   Dodatkowe arkusze  dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z – otwórz

·   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – otwórz

  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

·   Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) – otwórz

·         Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) –otwórz

  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

5) Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej otwórz

6) Regulamin Rady LGD Ziemi Kraśnickiej otwórz

7) Karta oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru otwórz

8) Planowane do osiągnięcia wskaźniki otwórz

9) Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych otwórz

10) Oświadczenie o innowacyjności otwórz 

11) Oświadczenie o zastosowanych rozwiązaniach proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym otwórz 

12) Oświadczenie o zaplanowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych o źródłach finansowania otwórz

13) Oświadczenie o korzystaniu ze szkoleń/spotkań i doradztwa indywidualnego otwórz