OGŁOSZENIE NR 6/2022

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej: 15.06.2022

OGŁOSZENIE nr 6/2022

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     

Ogłoszenie nr 6/2022 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia
Termin składania wniosków Od dnia 1 lipca 2022 roku (godz. 8.00-16.00) do 14 lipca 2022r. do godz. 16.00
Miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik.
Tryb składania wniosków Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch
w wersji elektronicznej.O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Ziemi Kraśnickiej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada wnioskodawca. Jeżeli wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument  wydał lub notariusza.
Forma wsparcia REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DO 70%
Zakres tematyczny operacji Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), zwaną dalej “LSR” oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), w ramach zakresu określonego w &2.1 pkt. 2c tj. poprzez:
Rozwijanie działalności gospodarczej; Cel ten realizuje LSR dla LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 w szczególności: Cel ogólny: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD Cel szczegółowy: Poprawa warunków na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańcówPrzedsięwzięcie 1.1.2 Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie ziemi kraśnickiej Wskaźniki realizujące w/w cele:-Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -Liczba utworzonych miejsc pracy – zgodnie z LSR wskaźnik jest obowiązkowy

-Liczba utrzymanych miejsc pracy – zgodnie z LSR wskaźnik jest obowiązkowy

– Liczba rozwiązań lub technologii związanych z ochroną środowiska  lub ochroną klimatu zastosowana w ramach operacji dofinansowanych – dobrowolnie wg zobowiązań Wnioskodawcy

Warunki udzielania wsparcia Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja)

-zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 

-zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Warunkiem przyjęcia operacji za zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimalnie 60% maksymalnej liczby punktów.

·  Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria i procedury/Kryteria wyboru operacji dot. przedsiębiorczości – obowiązujące TUTAJ

·  Zgodnie z „Kryteriami wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości” minimalna liczba punktów w ramach naboru nr 6/2022 dotyczącego rozwijania działalności gospodarczej wynosi: 52,20 /tj. 60% z maksymalnej liczby punktów: tj. 87/ – patrz: Karta oceny operacji zgodnie
z lokalnymi kryteriami wyboru
załączona do ogłoszenia dot. naboru nr 6/2022

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą ilość punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

-Kryterium wyboru:  Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów

-Kryterium  wyboru: Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników

-Kryterium wyboru : Innowacyjność

W sytuacji gdy wnioski o dofinansowanie zdobędą taką samą liczbę punktów  oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów o pierwszeństwie na liście rankingowej decyduje data i godzina złożenia/wpływu wniosku o przyznanie pomocy do LGD.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  -Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

-Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru w tym: przynależności Wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej poprzez wykazanie, że Wnioskodawca jest osobą młodą  do 34 roku życia – dowód osobisty i/lub zobowiązanie wnioskodawcy do zatrudnienia  osoby z grupy defaworyzowanej  (osoba bezrobotna , osoba do 34 roku życia, kobieta samotnie wychowująca dziecko). Informacje o spełnieniu kryteriów wyboru operacji należy zamieścić we WoPP i załącznikach określonych w Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości, w kolumnach Źródło danych i Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium, w tym poprzez:

 * Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – w tym przynależność wnioskodawcy lub zatrudnianej osoby do grupy defaworyzowanej.

* Oświadczenie o innowacyjności

* Oświadczenie dotyczące  zaplanowanych działań informacyjno – promocyjnych
o źródłach finansowania operacji

Limit dostępnych środków
w ramach ogłaszanego naboru
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  151 076,97 Euro/ 604 307,88 zł
Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy
o udzielenie wsparcia 
Formularze wymaganych dokumentów  w ramach naboru udostępniono na stronie www.lgdkrasnik.pl

Ponadto znajdują się:

-na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego- https://prow.lubelskie.pl/wzory-dokumentow-2/

– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej,  Ul. Lubelska 115,
23-200 Kraśnik

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2022 – materiały do pobrania:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z):

·         Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – OTWÓRZ

·         Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx)  – OTWÓRZ

·         Dodatkowe arkusze  dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania (.pdf)  – OTWÓRZ

·         Dodatkowe arkusze  dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4zOTWÓRZ

  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – OTWÓRZ

2) Biznesplan (wersja 4z):

·         Biznesplan (.pdf) – OTWÓRZ

·         Biznesplan (.docx) – OTWÓRZ

·         Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) – OTWÓRZ

·         Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) OTWÓRZ

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

·         Oświadczenie (.pdf) – OTWÓRZ

·         Oświadczenie (.xlsx) – OTWÓRZ

·         Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa PDF – OTWÓRZ

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (excel) – wersja edytowalna – OTWÓRZ

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z):

• Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – OTWÓRZ

• Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – OTWÓRZ

• Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – OTWÓRZ

• Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – OTWÓRZ

·   Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – OTWÓRZ

·   Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – OTWÓRZ

·   Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy –OTWÓRZ

·   Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/
o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – OTWÓRZ

·   Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – OTWÓRZ

·   Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa –OTWÓRZ

·   Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – OTWÓRZ

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z):

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – OTWÓRZ
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – OTWÓRZ
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z –OTWÓRZ
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – OTWÓRZ

·         Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – OTWÓRZ

·         Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) –OTWÓRZ

  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – OTWÓRZ

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

· Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – OTWÓRZ

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) – OTWÓRZ
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – OTWÓRZ

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel  – OTWÓRZ

9) Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej – OTWÓRZ

10) Regulamin Rady LGD Ziemi Kraśnickiej – OTWÓRZ

11) Karta oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru – OTWÓRZ

12) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – OTWÓRZ

13) Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – OTWÓRZ

14) Oświadczenie o innowacyjności – OTWÓRZ

15) Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego  – OTWÓRZ

16) Oświadczenie dotyczące zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych
o źródłach finansowania operacji – OTWÓRZ

17) Klauzula RODO OTWÓRZ