Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD Ziemi Kraśnickiej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej  przez LGD Ziemi Kraśnickiej

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 28.07.2020

OGŁOSZENIE nr 1/2020/OW

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o zamiarze realizacji zadań z zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi  Kraśnickiej jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdkrasnik.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

W przypadku , jeżeli zostanie zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę, LGD m.in.
w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty dokona oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w §3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR. Jeżeli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdzi, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia LGD ma obowiązek poinformowania o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji ogłoszenia naboru wniosków w tym zakresie.

 • Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu  

LP.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny (nazwa przedsięwzięcia
z LSR) 

Wysokość dostępnych środków na realizację operacji (zł)

Forma wsparcia

1

1.4.3

Wsparcie  rozwoju i tworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o innowacyjne pomysły, lokalne tradycje w tym kulinarne oraz lokalne zasoby 

50 000,00 zł

Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust.1  pkt.5 i pkt.8  rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości  nie wyższej niż 50 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi :

-dla jednostek sektora finansów publicznych- do 63,63% kosztów kwalifikowanych

-innych podmiotów  do 100% kosztów kwalifikowanych   

      

 

*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)  

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia  wpisane do LSR:

Cel ogólny Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD

Cel szczegółowy nr 4 Poprawa oferty turystycznej  na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.4.3 Wsparcie  rozwoju i tworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o innowacyjne pomysły, lokalne tradycje w tym kulinarne oraz lokalne zasoby 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki :

W wyniku  realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • Produktu: Liczba utworzonych szlaków turystycznych – 1
 • Rezultatu;  Liczba projektów własnych wykorzystujących lokalne zasoby  – 1

Realizacja operacji  będzie obejmować :

– opracowanie dokumentu wraz z organizacją warsztatów dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej  obejmująca :

 • Inwentaryzację i diagnozę potencjału turystycznego obszaru ( zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, atrakcje turystyczne oraz istniejąca infrastruktura turystyczna umożliwiająca łączenie i poznawanie najciekawszych z punktu widzenia turysty miejsc z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej w tym:
 • misja rozwoju turystyki w oparciu o szlak (cel, domeny rozwoju, wartości, standardy zachowań)
 • programy i produkty turystyczne planowane na szlaku (atrakcje, oferty, imprezy, produkty i usługi wraz z ich rozmieszczeniem na szlaku)
 • Plan operacyjny realizacji szlaku i produktów turystycznych (obszar , cel, działanie, planowane rezultaty, kto odpowiada za wdrożenie)
 • Promocja i marketing
 • Współpraca z innymi przedsięwzięciami turystycznymi w regionie

– Mapa w formie papierowej:

 • Ilość 500 sztuk
 • Format B2 (ok. 48x68cm) skala 1:80 000
 • Mapa ukazująca przebieg szlaku z największymi atrakcjami turystycznymi
 • Opracowanie graficzne, skład otrzymanego tekstu  (opis atrakcji wraz z 3 znakami na rewers mapy)
 • Druk dwustronny (informator na rewersie), kolorowy
 • Ewidencja i oznaczenie na mapie najważniejszych atrakcji turystycznych obszaru objętego szlakiem
 • Wydruk map
 • Dostarczenie do zamawiającego
 1.              Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji: 

Termin składania formularza zgłoszeniowego od 29.07.2020 do 28.08.2020 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Zgłoszenia,  które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Zgłoszenie należy złożyć bezpośrednio w biurze  Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik  (przy czym „bezpośrednio” oznacza; osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną /uprawnioną do kontaktu wymienioną w formularzu zgłoszenia).

 1. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazywanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

 1. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru  operacji wraz ze wskazaniem minimalnej ilości punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji udostępnione są w ogłoszeniu oraz znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce PROW 2014/2020/  /Kryteria i procedury

Minimalna liczba punktów, którą trzeba uzyskać, aby projekt mógł był rekomendowany do udzielenia wsparcia wynosi: 29,4 pkt

 1. Wykaz wymaganych dokumentów
 2. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD
 3. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z §3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”
 4. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się
  o wsparcie:
 5. a) Osób fizycznych:

Kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

 1. b) Osób prawnych:

Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

 1. c) Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR,

 1. d) Spółek cywilnych:

Kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. a-c dotyczących wszystkich wspólników.

 1. Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszeń
 2. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w informacji
 3. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z §3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”
 4. Miejsce udostępnienie dokumentów:

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej LGD udostępnione są na stronie www.lgdkrasnik.pl w

zakładce Nabory wniosków/Projekty własne ; tj. 

*wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia (link – otwórz), – I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (z wykluczeniem biznesplanu)

*Strategia Rozwoju Lokalnego (link – otwórz)

*Lokalne kryteria wyboru  (link – otwórz)

*wyciąg z rozporządzenia „Wdrażanie LSR” dotyczący określenia definicji beneficjenta (§ 3) „1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący( … ) 2)osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo3)jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.(…)2. O pomoc może ubiegać się również:1)gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;2)powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.5. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej „LGD”

 1. Załączniki
 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pobierz

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania zgłoszenia udzielane są w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27.