OGŁOSZENIE NR 8/2018 -WSPARCIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI I REKREACJI ZIEMI KRAŚNICKIEJ

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 20.09.2018

OGŁOSZENIE nr 8/2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     

Ogłoszenie nr 8/2018 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia
Termin składania wniosków Od dnia 08 października 2018 roku (godz. 8.00-16.00)  do 22 października 2018 do godz. 16.00
Miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik.
Tryb składania wniosków Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Ziemi Kraśnickiej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Jeżeli wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument  wydał lub notariusza.

Forma wsparcia REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Pomoc przyznawana jest w wysokości do 100%  kosztów kwalifikowanych, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tysięcy złotych.

Zakres tematyczny operacji Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie wsparcia infrastruktury turystyki i rekreacji Ziemi Kraśnickiej  na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn.zm.), zwaną dalej “LSR” oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.); w ramach zakresu określonego w &2 ust. 1 pkt. 6 tj. poprzez:  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

Cel ten realizuje LSR dla LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020
w szczególności:

Cel ogólny: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD

Cel szczegółowy 4: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.4.4 Wsparcie infrastruktury turystyki i rekreacji Ziemi Kraśnickiej  

Wskaźnik realizujący w/w cel:

–   Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej.

–   Liczba przebudowanych  obiektów infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej.

– Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej
 

Warunki udzielania wsparcia Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja)

-zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 

-zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Warunkiem przyjęcia operacji za zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimalnie 60% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria i procedury/Kryteria rozwój obszaru LGD – aktualizacja od 28.05.2018r. – otwórz

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą ilość punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

-Kryterium wyboru;  Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów

-Kryterium  wyboru: Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników

-Kryterium wyboru : Innowacyjność

W sytuacji gdy wnioski o dofinansowanie zdobędą taką samą liczbę punktów  oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  – Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

– Oświadczenia dotyczące lokalnych kryteriów dot. rozwoju obszaru LGD:

* Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych

* Oświadczenie o innowacyjności

*Oświadczenie dotyczące zaplanowanych działań informacyjno promocyjnych
o źródłach finansowania operacji

* Oświadczenie o zastosowanych rozwiązaniach proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  784 406,72 zł
Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia  Formularze wymaganych dokumentów  w ramach naboru udostępniono na stronie www.lgdkrasnik.pl

Ponadto znajdują się :

-na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego- http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow

– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej,  Ul. Słowackiego 7,
23-210 Kraśnik

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018

1)  Formularz wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze  dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze  dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2 ) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)  zaktualizowana  w dniu 1.12.2017r. r- otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z  – otwórz
 • Dodatkowe arkusze  dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze  dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z –  otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) –  otwórz

6) Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

7) Regulamin Rady LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

8) Karta oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru – otwórz

9) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

10) Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – otwórz

11) Oświadczenie o innowacyjności – otwórz

12) Oświadczenie dotyczące zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych o źródłach finansowania operacji – otwórz

13) Oświadczenie o zastosowanych rozwiązaniach proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otwórz