Informacja o poprawie oczywistych omyłek w dokumentacji z przeprowadzonego naboru nr 6/2017.

Informacja o poprawie oczywistych omyłek w dokumentacji z przeprowadzonego naboru nr 6/2017.

W związku z weryfikacją dokumentacji przez Zarządu Województwa dotyczącej naboru nr 6/2017 Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej podczas Posiedzenia Rady dnia 12.10.2017r. Rada LGD Ziemi Kraśnickiej poprawiła błędne zapisy we wskazanych przez Zarząd Województwa dokumentach zawierających oczywiste omyłki.

Poniżej przedstawiono nieprawidłowości oraz dokumenty z poprawnie zapisaną treścią:

– w protokole nr 1/VIII/2017  z Posiedzenia Rady  w dniu 13.09.2017r. zastąpiono oczywiste omyłki wskazane w piśmie od Zarządu Województwa, tj. w tabeli na str. 2 podano poprawny tytuł operacji nr 8/19.2/6/2017/2017 oraz wskazano wszystkich członków Rady LGD wyłączonych z oceny ww. projektu.

Protokół nr 1/VIII/2017