ogłoszenie nr 1/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 16.05.2017

OGŁOSZENIE nr 1/2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     

Ogłoszenie nr 1/2017 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia
Termin składania wniosków Od dnia 30 maja 2017 roku (godz. 8.00-16.00)  do 19 czerwca 2017 do godz. 16.00
Miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik.
Tryb składania wniosków Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Ziemi Kraśnickiej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Jeżeli wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument  wydał lub notariusza.

Zaświadczenie LGD dotyczące korzystania ze szkoleń (spotkań informacyjnych) i/lub doradztwa indywidualnego wydawane jest na prośbę Wnioskodawcy nie później niż 5 dni przed zakończeniem terminu przyjmowania wniosków na podstawie list obecności z udziału w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym/doradztwie indywidualnym.

Forma wsparcia REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DO 80%
Zakres tematyczny operacji Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej “LSR” oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570) , w ramach zakresu określonego w &2.1 pkt. 1 tj. poprzez:  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

Cel ten realizuje LSR dla LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020
w szczególności:

Cel ogólny: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD

Cel szczegółowy 2: Stworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego    

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Wskaźnik realizujący w/w cel:

-Liczba operacji wzmacniających kapitał społeczny

-Liczba osób uczestniczących w inicjatywach/wydarzeniach o charakterze aktywizacyjnym; 4000 osób

Warunki udzielania wsparcia Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja)

-zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 

-zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Warunkiem przyjęcia operacji za zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimalnie 60% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria i procedury/Lokalne kryteria wyboru operacji-Rozwój obszaru LGD.

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą ilość punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

-Kryterium wyboru;  Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów

-Kryterium  wyboru: Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników

-Kryterium wyboru : Czas realizacji krótszy niż 12 m-cy od dnia podpisania umowy a jednocześnie realizacja zakończy się przed 31.12.2018

W sytuacji gdy wnioski o dofinansowanie zdobędą taką samą liczbę punktów  oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  -Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

-oświadczenia dotyczące lokalnych kryteriów dot. rozwoju obszaru LGD 

 

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  500 000,00 zł

Limit wsparcia na jedną operację wynosi 100 000,00 zł

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia  Formularze wymaganych dokumentów  w ramach naboru udostępniono na stronie www.lgdkrasnik.pl

Ponadto znajdują się :

-na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego- http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow

– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020

– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej,  Ul. Słowackiego 7,
23-210 Kraśnik

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

1)  Formularz wniosku na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 2z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2 ) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)  zaktualizowana 23 listopada 2016 r- otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

•Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

•Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz

•Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

•Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz

•Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

•Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz

•Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. – otwórz

6) Narzędzia pomocnicze:

•Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

7) Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz 

8) Regulamin Rady LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz 

9. Karta oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru – otwórz 

10. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz 

11. Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – otwórz 

12. Oświadczenie o innowacyjności – otwórz 

13. Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego – otwórz