Czym jest program LEADER i wdrażające go Lokalne Grupy Działania?

Czym jest program LEADER i wdrażające go Lokalne Grupy Działania?

 

W Polsce działa prawie 300 Lokalnych Grup Działania. Członkami tych organizacji są przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni i co najważniejsze – w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy gmin, na których obszarze działa dany LGD. Chcesz zmienić Polskę od środka? Dołącz do jednej z naszych grup na swoim terenie. Chcesz wiedzieć co przez ostatnie lata udało nam się wspólnie osiągnąć w ramach programu LEADER, który realizowany w Polsce jest już od 15 lat?

 

LEADER to wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego program unijny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakłada on przede wszystkim:

 

  1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
  2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
  3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
  4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
  5. innowacyjność projektów (w skali lokalnej),
  6. decentralizację zarządzania i finansowania projektów,
  7. sieciowanie i współpracę (wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

 

I tym właśnie się też nasza Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej od 13 lat na terenie gmin powiatu kraśnickiego

 

Niedawno od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymaliśmy przygotowane dla Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania opracowanie dotyczące, tego jakie wsparcie w ramach LEADER otrzymały lokalne społeczności w latach 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020, czyli od początku wdrażania tego instrumentu finansowania. W dużym skrócie najważniejsze dane prezentują się tak. (Cały raport znajdziecie w załączniku.)

 

2004-2006 – wsparcie w wysokości 115,5 mln zł.

 

Zawiązywanie się LGD i tworzenie zintegrowanych strategii rozwoju. W tym czasie zrealizowano 316 projektów na obszarze 875 gmin zamieszkałych rzez 7,2 mln osób.

 

2007-2013 – wsparcie w wysokości 3 mld 372,6 mln zł.

 

Działa już 335 LGD, które realizują lokalne strategie rozwoju (LSR) na obszarach zamieszkujących ponad 18 mln ludzi.

W ramach działań zrealizowano w sumie 88.004 projektów, które dały ponad 3200 miejsc pracy.

 

Dzięki zrealizowanym projektom oprócz nowych miejsc pracy udało się, remontować i wyposażać świetlice wiejskie, angażować społecznie lokalną ludność, promować turystycznie regiony i ich atrakcje poprzez budowę szlaków, małej infrastruktury turystycznej, aktywizowano sportowo ludność, zachęcając do zdrowszego stylu życia, odnawiano zabytkowe budynki, szkolono lokalnych liderów, którzy później swoje umiejętności przekazywali podczas tysięcy przeprowadzanych warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gmin.

 

2014-2020 – wsparcie w wysokości 793,9 mln euro

 

W tym okresie programowania na podstawie przepisów unijnych rozszerzono możliwość stosowania instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), dotychczas finansowanego w ramach EFRROW i EFMR, na kolejne fundusze.

 

Aktualnie działa 291 LGD, z czego 41 grup jest już wielofunduszowa. Wsparcie obejmuje obszar 2.234 gmin, zamieszkanych przez 20 ml 126 tys. ludzi.

Przyznać trzeba, że te dane prezentują się spektakularnie. I co najważniejsze nie tylko na papierze, ale również patrząc na ilość i jakość projektów, które funkcjonują już do lat, a swój początek miały właśnie dzięki wsparciu Lokalnych Grup Działania. Każdy rok od wdrożenia programu LEADER pokazywał, że warto słuchać oddolnych głosów mieszkańców wsi i miasteczek, by rozwijać ich małe ojczyzny i niwelować nierówności na styku wieś – miasto.

 

A z jakich projektów jest najbardziej dumne nasza Lokalna Grupa Działania? Co planujemy w ramach perspektywy na kolejne lata? Zapraszamy do kontaktu i bliższego poznania się. Razem możemy dużo więcej.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik

Tel. 81 825 27 27

Email. biuro@lgdkrasnik.pl

www.lgdkrasnik.pl