Ogłoszenie nr 1/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej (Premia 50 tys. zł)

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej 05.03.2018

OGŁOSZENIE nr 1/2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     

 

Ogłoszenie nr 1/2018 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia
Termin składania wniosków Od dnia 19 marca 2018 roku (godz. 8.00-16.00)  do 06 kwietnia 2018 do godz. 16.00
Miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik.
Tryb składania wniosków Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Ziemi Kraśnickiej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Jeżeli wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument  wydał lub notariusza.

Forma wsparcia Premia w wysokości 50 000,00 zł
Zakres tematyczny operacji Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późń.zm.), zwaną dalej “LSR” oraz zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 z późń. zm.) ,w ramach zakresu określonego w &2.1 pkt.2a tj. poprzez:
Podejmowanie działalności gospodarczej;Cel ten realizuje LSR dla LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020
w szczególności:
Cel ogólny: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD Cel szczegółowy: Poprawa warunków na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańców   Przedsięwzięcie 1.1.1 Bądź przedsiębiorczy; wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców

Wskaźniki realizujące w/w cele:

-Liczba zrealizowanych operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

– Liczba utworzonych miejsc pracy

– Liczba utrzymanych miejsc pracy

Warunki udzielania wsparcia Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 

-Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (premia)

-Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Warunkiem przyjęcia operacji za zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimalnie 60% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria i procedury/Lokalne kryteria wyboru operacji-Przedsiębiorcy – obowiązujące od 23.02.2018r.

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą ilość punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

-Kryterium wyboru;  Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów

-Kryterium  wyboru: Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników

-Kryterium wyboru : Innowacyjność

W sytuacji gdy wnioski o dofinansowanie zdobędą taką samą liczbę punktów  oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  -Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

-Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru w tym:

* Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych:

a) osoba bezrobotna; zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego

b) osoba młoda do 34 roku życia – dowód osobisty

c) kobieta samotnie wychowująca dziecko- dokumenty z Urzędów Gminnych np. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, urzędów miejskich, np. odpisy aktów z Urzędu Stanu Cywilnego np. małżeństwa, bądź wojewódzkich, np. orzeczeń sądowych bądź innych dokumentów jednoznacznie wskazujących na fakt przynależności do tej grupy defaworyzowanej oraz o posiadaniu dzieci. UWAGA: dokument w formie oświadczenia Wnioskodawcy nie jest traktowany jako potwierdzenie przynależności do grupy defaworyzowanej.

*Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

*Oświadczenie o innowacyjności

*Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego    

*Oświadczenie dotyczące  zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych o źródłach finansowania operacji

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 450 000,00 zł
Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia  Formularze wymaganych dokumentów  w ramach naboru udostępniono na stronie www.lgdkrasnik.pl

Ponadto znajdują się :

-na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego- http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentów

– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej,  Ul. Słowackiego 7,
23-210 Kraśnik

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (excel) – wersja edytowalna – otwórz

8) Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

9) Regulamin Rady LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

10) Karta oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru – otwórz

11) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

12) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – otwórz

13) Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – otwórz

14) Oświadczenie o innowacyjności – otwórz

15) Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego – otwórz   

 16) Oświadczenie dotyczące  zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych o źródłach finansowania operacji – otwórz