Nabór wniosków w ramach “Odnowa i rozwój wsi”

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

1. Odnowa i Rozwój Wsi (limit dostępnych środków – 1 600 000,00zł.)

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 14 czerwca 2011 r. do 28 czerwca 2011 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Mostowa 2, 23-200 Kraśnik. 3/ Tryb składania wniosków: wnioski (2 egzemplarze oryginał i kopia) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 4/ Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR jak również karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR udostępnione są: – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b oraz na stronie internetowej www.prow.lubelskie.pl w zakładce „Nabory Lokalnych Grup Działania”. – w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Mostowa 2, 23-200 Kraśnik, oraz na stronie internetowej www.lgdkrasnik.pl w zakładce „Nabór wniosków”, – w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl 5/ Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.lgdkrasnik.pl tj: realizacja operacji przyczyni się do budowy bądź modernizacji obiektów: infrastruktury kultury, infrastruktury turystycznej, obiektów zabytkowych, infrastruktury sportu i rekreacji, centrów miejscowości; wnioskowana kwota pomocy; realizacja operacji zakłada tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu; 6/ operacje muszą spełniać minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest muszą być zgodne z co najmniej 1 celem ogólnym i 1 celem szczegółowym LSR oraz wpisywać się w przynajmniej 1 przedsięwzięcie jak również uzyskać przynajmniej 3 punkty na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 8/ Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć: Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru operacji – Załącznik nr 1. Wzory załączników znajduje się na stronie internetowej www.lgdkrasnik.pl w zakładce „Nabór wniosków”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dokumenty do pobrania: