Gmina Urzędów

Mapa gminy wiejskiej Urzędów

Ogólne informacje na temat gminy wiejskiej Urzędów

Urzędów gmina wiejska jest położona w północnej części powiatu kraśnickiego, na obszarze Wzniesień Urzędowskich. Zajmuje powierzchnię 119 km2. Jej położenie wyznaczają skrajne punkty:

  • na północy – koło wsi Majdan Bobowski – 51o03’34’N
  • na południu – skraj lasu koło Kraśnika Fabrycznago (m. Kraśnik) – 50o57’47”N
  • na wschodzie – koło wsi Józefin – 22o15’12”E
  • na zachodzie – koło wsi Boby – 22o01’10”E

Teren gminy odwadniany jest przez dopływ Wyżnicy, Urzędówkę, płynącą w głeboko wciętej w podłoże, malowniczej dolinie. Najwyżej położony punkt znajduje się koło wsi Zadworze. Osiąga on wysokość 260 m n.p.m. W oparciu o występujące na terenie gminy złoża piasków i glin od wieków rozwijało się tu garncarstwo. Obecnie najbardziej znanym ośrodkiem garncarskim na terenie gminy jest wieś Bęczyn. Największym kompleksem leśnym jest Wolski Bór. W celu ochrony walorów przyrodniczych powołany został Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz rezerwat przyrody Natalin.
Gminę zamieszkuje około 8,9 tys. Ludzi. Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 75 osób na 1 km2. Jest to gmina rolnicza. Dominują tu uprawy sadownicze oraz owoców miękkich (malina, porzeczki, aronia). Walory przyrodnicze i kulturowe sprzyjają rozwojowi agroturystyki. Największą miejscowością jest dawne miasto Urzędów, które jest obecnie siedzibą gminy.