OGŁOSZENIE 8/2022

OGŁOSZENIE nr 8/2022

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     

Ogłoszenie nr 8/2022 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia
Termin składania wniosków Od dnia 27 października 2022 roku (godz. 8.00-16.00)  do 14 listopad 2022r. do godz. 16.00
Miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik.
Tryb składania wniosków Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch
w wersji elektronicznej.O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Ziemi Kraśnickiej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada wnioskodawca.Jeżeli wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument  wydał lub notariusza.
Forma wsparcia REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DO 70%
Zakres tematyczny operacji Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), zwaną dalej “LSR” oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), w ramach zakresu określonego w &2.1 pkt. 2c tj. poprzez:
Rozwijanie działalności gospodarczej;Cel ten realizuje LSR dla LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020
w szczególności:
Cel ogólny: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD Cel szczegółowy: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD   Przedsięwzięcie 1.4.4 Wsparcie  infrastruktury turystyki i rekreacji Ziemi KraśnickiejWskaźnik realizujący w/w cel:-Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -Liczba utworzonych miejsc pracy

-Liczba utrzymanych miejsc pracy

Warunki udzielania wsparcia Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja)

-zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 

-zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ·  Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria i procedury/Kryteria wyboru operacji dot. przedsiębiorczości – obowiązujące: https://lgdkrasnik.pl/o-nas/prow-2014-2020/kryteria-i-procedury/

·  Zgodnie z „Kryteriami wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości” minimalna liczba punktów w ramach naboru nr 8/2022 dotyczącego rozwijania działalności gospodarczej wynosi: 52,20 /tj. 60% z maksymalnej liczby punktów: tj. 87/ – patrz: Karta oceny operacji zgodnie
z lokalnymi kryteriami wyboru
załączona do ogłoszenia dot. naboru nr 8/2022

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą ilość punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

-Kryterium wyboru:  Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów

-Kryterium  wyboru: Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników

-Kryterium wyboru : Innowacyjność

W sytuacji gdy wnioski o dofinansowanie zdobędą taką samą liczbę punktów  oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów o pierwszeństwie na liście rankingowej decyduje data i godzina złożenia/wpływu wniosku o przyznanie pomocy do LGD.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  -Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

-Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru w tym: przynależności Wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej poprzez wykazanie, że Wnioskodawca jest osobą młodą  do 34 roku życia – dowód osobisty i/lub zobowiązanie wnioskodawcy do zatrudnienia  osoby z grupy defaworyzowanej  (osoba bezrobotna , osoba do 34 roku życia, kobieta samotnie wychowująca dziecko). Informacje o spełnieniu kryteriów wyboru operacji należy zamieścić we WoPP i załącznikach określonych w Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości, w kolumnach Źródło danych i Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium, w tym poprzez:

 * Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – w tym przynależność wnioskodawcy lub zatrudnianej osoby do grupy defaworyzowanej.

* Oświadczenie o innowacyjności

* Oświadczenie dotyczące  zaplanowanych działań informacyjno promocyjnych
o źródłach finansowania operacji

* Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego

Limit dostępnych środków
w ramach ogłaszanego naboru
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  176 402,88 zł/ 44 100,72 Euro
Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy
o udzielenie wsparcia 
Formularze wymaganych dokumentów  w ramach naboru udostępniono na stronie www.lgdkrasnik.pl.

Ponadto znajdują się :

-na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego- https://prow.lubelskie.pl/wzory-dokumentow/

– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej,  Ul. Lubelska 115,
23-200 Kraśnik.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2022

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 19_2_I_5_z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP 19.2 I 5z

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy I 19.2 5z

2) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan 19.2 I 5z.docx

Biznesplan 19.2 I 5z.pdf

Biznesplan tabele finansowe 19.2 I 5z.xlsx

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu I 19.2 5z.pdf

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5z

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa 5z.pdf 

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa 5z.xls

Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznaniu pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5z – Instrukcja.pdf

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Umowa o przyznaniu pomocy 19.2 inne wł. wer 9z.pdf

Umowa o przyznaniu pomocy 19.2 inne wł. wer 9z.docx

Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo – finansowe 19.2 inne wł. umowa 9z.pdf

Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych umowa 9z.pdf

Załącznik nr 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych umowa 9z,pdf

Załącznik nr 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – umowa 9z.pdf

Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji 19.2 IW umowa 9z.pdf

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 9z.pdf

Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej umowa 9z.pdf

Załącznik nr 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa umowa 9z.pdf

Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa umowa 9z.pdf

Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO umowa 9z.pdf

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy Beneficjenta określająca warunki kontynuowania realizacji operacji_19.2_inne

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.pdf

Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka.pdf

Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej.pdf

Załącznik nr 6 Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej.pdf

Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka.pdf

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o Płatność 19.2 IW 5z.pdf

Wniosek o Płatność 19.2 IW 5z,xlsx

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoP 19.2 IW 5z.pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoP 19.2 IW 5z.xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 1 IWoP 19.2 IW 5z.pdf

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu IW 5z.pdf

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu IW 5z.xlsx

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
IMBP​ IPRO​ 19​.2​ 5z​

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​ IPRO​ 19​.2​ 5z.xlsx

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​ IPRO​ 19​.2​ 5z.pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji IP​ IMBP​ IPRO​ 19​.2​ I​ P.pdf 

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazówki do formularzy wniosków XLSX

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls

9) Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

10) Regulamin Rady LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

11) Karta oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru – otwórz

12) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

13) Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – otwórz

14) Oświadczenie o innowacyjności – otwórz

15) Oświadczenie dotyczące zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych
o źródłach finansowania operacji – otwórz

16) Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego – otwórz

17) Klauzule RODO otwórz