Przetwórstwo i sprzedaż żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw, jako wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych – dobre praktyki

Przetwórstwo i sprzedaż żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw, jako wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych – dobre praktyki

Partner KSOW:Lubelska Izba Rolnicza wraz z  Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej

Realizacja operacji  rozpoczyna się od 01 września 2022 i kończy się w dniu 30 września 2022

Projekt będzie realizowany w ramach Planu DziałaniaKrajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023

Celem operacji jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu realizacji  przedsięwzięć zwiększających rentowność i konkurencyjność gospodarstw, wymiana doświadczeń.

Formy realizacji operacji:  W ramach operacji zostanie zrealizowany wyjazd studyjny pn.

„Przetwórstwo i sprzedaż żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw, jako wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych – dobre praktyki”

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do:

– rolników i domowników  rolników

– przedstawicieli samorządu rolniczego

– doradców rolniczych

– przedsiębiorców działający na terenach wiejskich

– przedstawicieli partnera projektu

Przewidywane efekty: Udział w operacji

Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie odbycie przez 44 osoby wyjazdu studyjnego z zakresu prezentacji dobrych praktyk przedsiębiorczości, jako możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów dla mieszkańców obszarów wiejskich. Realizacja operacji  przyczyni się do  podniesienia poziomu wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu podejmowania, prowadzenia i promocji  dodatkowej działalności, polegającej na  przetwarzaniu produktów rolnych i sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa. Efektami, które mogą zostać osiągnięte w dłuższej perspektywie czasu będą:  zwiększanie rentowności i konkurencyjności gospodarstw poprzez rozwój przetwórstwa produktów rolnych, rozwój sprzedaży bezpośredniej oraz promocję żywności dobrej jakości wytwarzanej z surowców dostępnych w gospodarstwie. Efektem realizacji operacji  będzie również integracja i aktywizacja uczestników wizyty studyjnej, która przełoży się na zwiększenie wymiany doświadczeń w zakresie  podejmowania nowych form aktywności pozarolniczych sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich.

Instytucją odpowiedzialną za treść informacji jest Lubelska Izba Rolnicza