SPOTKANIA KONSULTACYJNE DOT. LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2021 – 2027

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej rozpoczyna prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek. Lokalna Strategia Rozwoju będzie obejmowała lata 2021 – 2027.

Dokument ten będzie m.in. wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do naszego Stowarzyszenia .

W ramach prac przygotowawczych w czerwcu i lipcu br. są zaplanowane spotkania z mieszkańcami w każdej z dziewięciu gmin. Spotkania będą miały charakter warsztatu, w którym aktywnie będą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników takich spotkań będą dla naszej organizacji pomocne w identyfikacji problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR na lata 2023-2029.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne Stowarzyszenia, mieszkańców gmin oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD.

Połączenie sił i wspólna praca, to początek wspólnego sukcesu w nowej perspektywie finansowej  PROW 2021-2027.

Każde spotkanie będzie prowadzone w oparciu o następujące zagadnienia :

  1. Prezentacja danych zastanych (statystycznych) oraz wniosków z ewaluacji LSR 2014-2020 – dyskusja nt. potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej wraz z przeprowadzeniem ankiety w zakresie potrzeb kierunków rozwoju obszaru LSR przy wsparciu środków unijnych;
  2. Dyskusja nt. silnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń obszaru LSR ukierunkowana na zagadnienia dotyczących głównych Cech podejścia LEADER w szczególności na zagadnienia dot. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych (problem starzenia się społeczeństwa i wyludnienia) oraz partnerstwa w realizacji LSR w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć i projektów wraz z uzupełnieniem matrycy analizy SWOT (z zidentyfikowanymi czynnikami);
  3. Określenie celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dot. rezultatów oraz planowanych działań poprzez opracowanie celów i wskaźników, a także sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanowienia kryteriów wyboru z ukierunkowaniem na główne cechy podejścia LEADER;
  4. Przygotowanie budżetu i planu działania, tj. opracowanie harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników produktu oraz oszacowanie efektów wdrażania LSR z wyznaczeniem kamieni milowych;
  5. Opracowanie planu komunikacji – ustalenie celów komunikacji, działań komunikacyjnych, grup docelowych, środków przekazu oraz terminów i kosztów;
  6. Przygotowanie opisu monitoringu i ewaluacji, czyli określenie zasad i procedur dokonywania ewaluacji, ora monitorowania, służące badaniu poprawnej realizacji zadań wynikających z LSR.

Jeżeli chcecie mieć Państwo  wpływ na co zostaną wydane nowe fundusze unijne za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej, jakie projekty chcecie z nami realizować, jakie są potrzeby na terenie Waszej Gminy to spotkanie jest właśnie dla Was.

Informujemy, o możliwości organizacji dla Państwa uczestnictwa w spotkaniach w formie online – czekamy na Państwa zgłoszenia !

Serdecznie Zapraszamy!!!

Ankieta skierowana dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej