Wyniki konsultacji społecznych

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z przedstawionymi do konsultacji z Państwem proponowanymi zmianami dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załączników, w tym „Kryteriach  wyboru operacji dotyczących przedsiębiorczości”, „Kryteriów wyboru operacji dotyczących projektów grantowych” oraz Regulaminu Pracy Rady LGD Ziemi Kraśnickiej,do Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej zostały zgłoszone uwagi oraz propozycje z Państwa strony popierające  proponowane do wprowadzenia zmiany.

Dodatkowo w dniu 24.01.2022r. zorganizowano w biurze LGD spotkanie konsultacyjne, w którym mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani z obszaru naszego LGD, by przedstawić swoje opinie nt. wprowadzanych zmian.

Zgodnie z procedurami Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej przekaże proponowane zmiany w LSR i jej załącznikach, w tym „Kryteriach  wyboru operacji dotyczących przedsiębiorczości”, „Kryteriach wyboru operacji dotyczących projektów grantowych” oraz Regulaminie Pracy Rady LGD Ziemi Kraśnickiej pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 25.01.2022r.