kONSULTACJE SPOŁECZNE

W związku z wprowadzoną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której istnieje możliwość zwiększenia budżetu działania LEADER dla poddziałania 19.3 o  maksymalnie kwotę 10% z budżetu 19.2 LSR LGD Ziemi Kraśnickiej, Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej podjął decyzję o ubieganiu się
o zwiększenie budżetu LSR LGD Ziemi Kraśnickiej i jej aktualizacji.

Maksymalną wartość dodatkowych środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR LGD Ziemi Kraśnickiej w PROW 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” wynosząca 179 000 Euro (tj. 716 000 tys. PLN przy kursie 4,00 zł) proponujemy dodać do celu szczegółowego 4 Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD, Poddziałania 1.4.3 Wsparcie rozwoju i tworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o innowacyjne pomysły ,lokalne tradycje, w tym kulinarne oraz lokalne zasoby na zakres projektu współpracy z innymi LGD dotyczącego szlaku turystycznego rowerowego Greenways obejmujący swym zakresem budowę lub przebudowę ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych na naszym obszarze.

Podajemy również do konsultacji z Państwem zmiany, które LGD Ziemi Kraśnickiej zamierza wprowadzić
w „Kryteriach lokalne dot. projektów grantowych”, które proponuje się zaktualizować w punkcie nr 6 tj. Kryterium dotyczące operacji przewidujących stworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego pod kątem punktowanych preferowanych kwot wsparcia w zakresie:

  • wprowadzonego do LSR LGD Ziemi Kraśnickiej w celu szczegółowym 2 Stworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego, poddziałania 1.2.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych grantu pn.: „Akademia wolnego czasu” służących kreatywnemu spędzaniu czasu wolnego, w którym przy limicie na ten grant w wysokości 50 000 Euro ( tj. 200 000,00 PLN przy kursie 4,00 zł) i realizacji wskaźnika produktu pn.: Liczba zrealizowanych operacji
    w ramach „Akademii wolnego czasu” służących kreatywnemu spędzaniu czasu wolnego
    wynoszącego 10 wprowadzono preferowaną punktowaną kwotę wsparcia na operacje wynoszące do 20 000,00 zł,
  • oraz dotyczącym realizacji operacji obejmujących zakup wyposażenia poprzez sprzęt/stroje/instrumenty muzyczne realizując cel szczegółowy 1.2 Stworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego, poddziałania 1.2.2 Podniesie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej zwiększając ją z kwoty 20 tys. zł do kwoty 25 tys. zł.

Jednocześnie podajemy do konsultacji z Państwem wprowadzenie zmiany dotyczącej kryterium nr 4
w „Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości” pn.:„Zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym”, na podstawie którego Wnioskodawca otrzymywał punkty za zastosowanie inwestycyjnych rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub/i przeciwdziałającym zmianom klimatu w przedstawionym do realizacji projekcie. Zmiana tego kryterium precyzowałaby, iż kryterium uzna się za spełnione, gdy ten wydatek inwestycyjny założony do realizacji w projekcie z zestawienia rzeczowo – finansowego wynosiłby min. 10% jego ogólnej wartości brutto.

Mając na uwadze stosowaną dotychczas zasadność przy wyborze operacji/grantobiorców, które w wyniku oceny – po uwzględnieniu już trzech kryteriów rozstrzygających (1.Kryterium: Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów, 2. Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników, 3. Kryterium: Innowacyjność), wskazanych
w procedurze uzyskały identyczną liczbę punktów podajemy do konsultacji z Państwem zmianę, która powodowałby, iż w takim wypadku o wyniku uszeregowania operacji na liście rankingowej decydowałaby data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a nie stosowane w dotychczasowym podejściu losowanie dokonane przez Przewodniczącego/ Wiceprzewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego ocen wniosków ( – co powoduje zmiany w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej w Rozdziale IX, § 17 pkt 16.)

W celu wykorzystania możliwych do pozyskania środków na działanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” oraz dokonania zmian w LSR LGD Ziemi Kraśnickiej i jej załącznikach tj. kryteriach dot. przedsiębiorczości i projektów grantowych , jak również zmian w regulaminie pracy Rady LGD, Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do planowanych do wprowadzenia zmian w LSR.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do  dnia  24 stycznia 2022r. do godz.15.00 pocztą elektroniczną na  adres: biuro@lgdkrasnik.pl; lub osobiście w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik. Tym samym informujemy, że na czas prowadzonych konsultacji została powołana grupa robocza w składzie: Małgorzata Solis (tel.: 696-024-396, e-mail: malgorzatasolis05@gmail.com), Andrzej Białek (tel.: 501 538 133, e-mail:szkolablin@op.pl) oraz Agnieszka Lidia Płatek (tel.: 81 821 13 79, e-mail: bibliotekastroza@interia.pl), do których również możecie Państwo przekazywać formularze z opiniami.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2022r. do godz. 15.00 w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej
ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy LSR przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów), podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

W związku z panującą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 spotkanie odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Po zakończeniu konsultacji i weryfikacji uwag i propozycji wniesionych z Państwa strony – Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

FORMULARZ ZGŁASZANIA ZMIAN