konsultacje zmian w LSR

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej podjął decyzję o ubieganiu się o zwiększenie budżetu LSR LGD Ziemi Kraśnickiej i jej aktualizacji.

Maksymalna wartość dodatkowych środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR LGD Ziemi Kraśnickiej w PROW 2014 – 2020 w ramach  poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynosi: 590 000 EURO ( tj. 2 360 000 PLN – przy kursie 4,00 zł/euro), przy czym LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

W celu wykorzystania możliwych do pozyskania środków Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do planowanych do wprowadzenia zmian w LSR dotyczących przeznaczenia zwiększonego budżetu, tj.:

1). W ramach celu szczegółowego 1.1. – Poprawa warunków na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańców, dotyczącego wsparcia w zakresie:

przedsięwzięcia 1.1.1 Bądź przedsiębiorczy wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej proponujemy zwiększyć środki dla:

* Premii 50 000 zł.  o kwotę 87 500 EURO/350 000 zł (tj. na 7 premii po 50 tys. zł),

* i Premii 100 000 zł. na działania innowacyjne – zwiększając budżet w LSR na te działania o kwotę 150 000 EURO/600 000 zł(tj. na 6 premii po 100 tys. zł);

przedsięwzięcia 1.1.2 Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie ziemi kraśnickiej zwiększając budżet o 28 000 EURO/112 000 zł na rozwój działalności gospodarczej, co umożliwi wsparcie min. jednego przedsiębiorstwa;

2). W celu szczegółowym 1.2 – Stworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego
proponujemy:

w przedsięwzięciu 1.2.1  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych utworzenie nowych działań jakim miałyby być dwa projekty grantowe:

* dla operacji obejmujących kreatywną organizację spędzania wolnego czasu na kwotę 50 000EURO/200 000 zł z przeznaczeniem na 10 inicjatyw w zakresie wyjazdów studyjnych, organizacji warsztatów, wydarzeń itp.;

* oraz na operacje dla opracowania koncepcji smart wsi /tzw. Smart Villages/ na praktyczne rozwiązania poprawiające warunki życia na wsi; Wsparcie w wysokości 7000 EURO/28 000 zł miałoby posłużyć dla opracowania 7 strategii  smart wsi;

w przedsięwzięciu 1.2.2  Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej: zwiększenie budżetu w zakresie kontynuacji grantu dla operacji obejmujących wyposażenie o kwotę 60 000 EURO/240 000 zł dla wsparcia 12 podmiotów realizujących operacje mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego;

3) W celu szczegółowym 1.4. – Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD proponujemy zwiększenie budżetu LSR LGD Ziemi Kraśnickiej w zakresie:

przedsięwzięcia 1.4.2 Promocja oferty turystycznej, walorów przyrodniczo krajobrazowych oraz kulturowych ziemi kraśnickiej

* zwiększając budżet na kontynuację grantu dla operacji na publikacje promujące ofertę turystyczną, walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe ziemi kraśnickiej o kwotę 65 000EURO/260 000 zł dla wsparcia realizacji 6 publikacji i 6 wydarzeń i/lub imprez;

* oraz wpisując kolejne wydarzenie realizowane w formie projektu własnego służącego promowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego pn. COOLturalna Ziemia Kraśnicka na kwotę 17 500EURO/70 000 zł;

– i przedsięwzięcia 1.4.4 Wsparcie infrastruktury turystyki i rekreacji Ziemi Kraśnickiej – wpisując w zakres LSR projekt własny wysokości 125 000EURO/500 000 zł z przeznaczeniem na rozwój kraśnickiej infrastruktury rekreacyjno – sportowej i powstanie 9 obiektów na terenie LSR LGD Ziemi Kraśnickiej

 

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do  dnia  25 maja 2021r. do godz.15.00 pocztą elektroniczną na  adres: biuro@lgdkrasnik.pl; lub osobiście w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik. Tym samym informujemy, że na czas prowadzonych konsultacji została powołana grupa robocza w składzie: Małgorzata Solis (tel.: 696-024-396, e-mail: malgorzatasolis05@gmail.com),Agnieszka Lidia Płatek (tel.: 81 821 13 79 e-mail:bibliotekastroza@interia.pl) oraz Halina Sekuła (tel.: 661 638 767, e-mail: maronex@o2.pl), do których również możecie Państwo przekazywać formularze
z opiniami.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 25 maj 2021r. do godz. 15.00 w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej
ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy LSR przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów), podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

W związku z panującą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 spotkanie odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Po zakończeniu konsultacji i weryfikacji uwag i propozycji wniesionych z Państwa strony – Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Formularz zgłaszania zmian