OGŁOSZENIE nr 7/2020/G

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 25.11.2020

OGŁOSZENIE nr 7/2020/G

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     

 

Ogłoszenie nr 7/2020/G w ramach naboru wniosków o powierzenie  grantu

Termin składania wniosków

Od dnia 10 grudnia 2020 roku (godz. 8.00-16.00)  do 23 grudnia 2020 do godz. 16.00

Miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik.  

Tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej. Zaleca się aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowanie załączniki.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Ziemi Kraśnickiej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Jeżeli wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument  wydał lub notariusza.

Forma wsparcia

REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

– dla sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest do 70% kosztów kwalifikowanych. Suma grantów udzielonych jednostkom  sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt

-dla pozostałych wnioskodawców (osoby fizyczne, osoby prawne z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim  objętym LSR albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim LSR pomoc przyznawana jest do 100% kosztów kwalifikowanych.  

Zakres tematyczny operacji

Pomoc jest przyznawana na operacje przewidujące działania  sprzyjające poprawie oferty turystycznej na obszarze LGD tj. operacje promujące ofertę turystyczną, walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe ziemi kraśnickiej w tym publikacje na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późń. zm.), zwaną dalej “LSR” oraz zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późń. zm.) , w ramach zakresu określonego w &2 ust.1 pkt. 1 tj. poprzez:  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
oraz/lub &2 ust.1 pkt. 5 tj. poprzez: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz/lub &2 ust.1 pkt. 8 tj. poprzez: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Cel ten realizuje LSR dla LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020
w szczególności:

Cel ogólny: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD

Cel szczegółowy 4: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.4.2 Promocja oferty turystycznej, walorów przyrodniczo – krajobrazowych  oraz kulturowych ziemi kraśnickiej.

 Wskaźnik realizujący w/w cel:

– Liczba publikacji promujących oferę turystyczną, walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe ziemi kraśnickiej;

– Liczba wydarzeń/imprez;

– Liczba odbiorców operacji związanych z promocją oferty turystycznej, walorami przyrodniczo krajobrazowymi oraz kulturowymi ziemi kraśnickiej.

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania

  1. Wydarzenia i imprezy promujące ofertę turystyczną, walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe Ziemi Kraśnickiej.
  2. Publikacje tj. książki, biuletyny, broszury, albumy, itp. wydane
    w formie tekstowej oraz elektronicznej promujące ofertę turystyczną, walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe Ziemi Kraśnickiej. 

Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych 

01 maj 2021 – 30 listopad 2021

Warunki udzielania wsparcia

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja)

-Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 

-Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów  

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Warunkiem przyjęcia operacji za zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimalnie 60% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria i procedury/Kryteria i procedury aktualnie obowiązujące/ – Lokalne kryteria grantowe – obowiązujące od 30.04.2020.

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą ilość punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów
w ocenie, kolejno:

-Kryterium wyboru;  Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów

-Kryterium  wyboru: Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników

-Kryterium wyboru : Innowacyjność

W sytuacji gdy wnioski o dofinansowanie zdobędą taką samą liczbę punktów  oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

-Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,

– Oświadczenia dotyczące lokalnych kryteriów dot. projektów grantowych:

* Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych

* Oświadczenie o innowacyjności

*Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego

*Oświadczenie dotyczące zaplanowanych działań informacyjno promocyjnych
o źródłach finansowania operacji.

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 193 898,63 zł,

 tj. 48 474,66

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia 

Formularze wymaganych dokumentów  w ramach naboru udostępniono na stronie www.lgdkrasnik.pl

Ponadto znajdują się  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej,  Ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2020/G

1.  Formularz wniosku o powierzenie grantu

  • Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami  nr 2,3,4 (.pdf ) – otwórz
  • Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami nr 2,3,4 (.docx) – otwórz
  • Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu- Zestawienie rzeczowo-finansowe (.excel)-otwórz

2. Umowa z Grantobiorcą o powierzenie grantu (.pdf)-otwórz

3.  Wzór weksla in blanco otwórz wraz z deklaracją wekslową (.pdf)-otwórz

4.  Wzór oświadczenia poręczyciela (.docx)-otwórz

5.  Wniosek o rozliczenie grantu (.docx)-otwórz

6. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

7. Regulamin Rady LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowychOTWÓRZ

9. Karta weryfikacji formalnej oraz oceny wstępnej wniosku o powierzenie grantu – OTWÓRZ

10. Karta oceny zgodności z LSR – OTWÓRZ

11. Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji – otwórz

12. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

13. Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – Otwórz

14. Oświadczenie o innowacyjności – otwórz

15. Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego – otwórz

16. Oświadczenie dotyczące  zaplanowanych działań informacyjno promocyjnych o źródłach finansowania operacji  –otworz