WYNIKI KONSULTACJI

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z przedstawionymi do konsultacji z Państwem zmianami dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej i jej załączników w zakresie wprowadzenia zmian, które są wynikiem możliwości zwiększenia budżetu w związku z wykorzystaniem różnicy kursowej dla poddziałania 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, do Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej nie zostały zgłoszone żadne uwagi i nowe propozycje z Państwa strony.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 30.07.2020r. o godz. 15.00 zostało przeprowadzone spotkanie konsultacyjne, którego uczestnikami byli Prezes LGD Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos, Koordynator Biura Joanna Rusinek oraz członkowie grupy roboczej powołanej na czas trwania konsultacji społecznych w osobach Małgorzata Solis, Halina Sekuła i Anna Stylińska – Dudek. 

Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęły  żadne wnioski/uwagi dot. zmian, które LGD Ziemi Kraśnickiej zamierza wprowadzić w LSR i jej załącznikach Zarząd podejmie uchwałę o zatwierdzeniu proponowanych zmian do LSR LGD Ziemi Kraśnickiej.

Zgodnie z procedurami Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej przekaże propozycję zmian w LSR i jej załącznikach oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji dotyczących projektów grantowych pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zorganizowanego w najbliższym terminie.