konsultacje społeczne

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR), Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian w LSR w przedstawionych niżej zakresach.

Proponowane zmiany są wynikiem możliwościami zwiększenia budżetu o kwotę 617 452,60 PLN
w związku z wykorzystaniem różnicy kursowej dla poddziałania 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 poszczególnych zakresach, tzn. przeliczeniem dostępnego budżetu z waluty PLN na EURO.

Wykaz proponowanych zmian:

1). W ramach celu szczegółowego 1.1. – Poprawa warunków na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańców, dotyczącego wsparcia na w zakresie podejmowania działalności gospodarczej proponujemy zwiększyć wskaźnik produktu o 8 sztuk w zakresie Premii 50 000 zł oraz o 1 sztukę w zakresie Premii 100 000 zł. na działania innowacyjne; zwiększając budżet w LSR na te działania o kwotę 500 000 PLN

2). W celu szczegółowym 1.2 –  Stworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego
proponujemy utworzenie nowego działania jakim miałby być tzw. projekt własny adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich z naszego obszaru, poprzez wprowadzenie:

Wskaźnika produktu: Liczba utworzonych Kraśnickich Akademii Kół Gospodyń Wiejskich – sztk. 1

Wskaźnika rezultatu: Liczba organizacji pozarządowych korzystających z oferty Kraśnickiej Akademii Kół Gospodyń Wiejskich – sztk. 60; zwiększając tym samym budżet w LSR o kwotę 50 000 PLN

3) Proponujemy również zwiększenie budżetu LSR LGD Ziemi Kraśnickiej w celu szczegółowym nr 4 – Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD w przedsięwzięciu 1.4.2 Promocja oferty turystycznej, walorów przyrodniczo – krajobrazowych oraz kulturowych ziemi kraśnickiej o kwotę 50 000 PLN, która wykorzystana byłaby na utworzenie i realizację projektu własnego związanego z realizacją następujących wskaźników:

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń/imprez – sztk. 1

Wskaźnik rezultatu: Liczba zrealizowanych projektów własnych – sztk.1.

4) Pozostała kwota w wysokości 17 452,60 PLN pozostanie do wykorzystania w działaniu 1.4.4 Wsparcie infrastruktury i rekreacji Ziemi Kraśnickiej.

Czekamy na Państwa uwagi i propozycje, po weryfikacji których zostaną naniesione zmiany do LSR LGD Ziemi Kraśnickiej.

Aktualna wersja LSR wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.lgdkrasnik.pl ,
w zakładce  Materiały do pobrania, wersja obowiązująca od 30.04.2020r., lub pod linkiem: https://lgdkrasnik.pl/materialy-do-pobrania/lokalna-strategia-rozwoju-lsr/.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do  dnia  30 lipca 2020r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na  adres: biuro@lgdkrasnik.pl; lub osobiście w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. Tym samym informujemy, że na czas prowadzonych konsultacji została powołana grupa robocza w składzie: Małgorzata Solis (tel.: 696-024-396, e-mail: malgorzatasolis05@gmail.com ), Anna Stylińska – Dudek (tel.: 607 200 882, e-mail:filia.dzierzkowice@op.pl) oraz Halina Sekuła (tel.: 661 638 767, e-mail: maronex@o2.pl), do których również możecie Państwo przekazywać formularze z opiniami.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 30 lipca 2020r. do godz. 15.00 w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej
ul.Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy LSR przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów), podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.