Wynik konsultacji społecznych dot. wprowadzenia zmian do LSR LGD Ziemi Kraśnickiej i jej załączników oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji dot. projektów grantowych.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z przedstawionymi do konsultacji
z Państwem zmianami dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załączników, w tym dot. weryfikacji wskaźników do jej zadań i celów dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz proponowanych do wprowadzenia zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji dotyczących projektów grantowych w perspektywie finansowej 2014-2020, do Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej nie zostały zgłoszone żadne uwagi i nowe propozycje z Państwa strony.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 31.03.2020r. zostało przeprowadzone spotkanie konsultacyjne, które w obecnie panujących warunkach dot. pandemii koronawirusa odbyło się w dwuosobowym składzie przy uczestnictwie Prezes Wioletty Wilkos i Koordynator Biura Joanna Rusinek. Osoby wyznaczone do grupy roboczej tj. Małgorzata Solis, Agnieszka Lidia Płatek oraz Andrzej Białek uczestniczyli w spotkaniu w formie wideokonferencji, w ramach której przekazali informacje, że tak jak do biura LGD Ziemi Kraśnickiej, tak również do wskazanych przedstawicieli grupy roboczej nie wpłynęły żadne wnioski/uwagi dot. zmian wprowadzanych w LSR i jej załącznikach oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji dot. projektów grantowych.
Zgodnie z procedurami Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej przekaże propozycję zmian w LSR i jej załącznikach oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji dotyczących projektów grantowych pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zorganizowanego w najbliższym możliwym terminie.