Dotacja na założenie działalności gospodarczej pn. “Przedsiębiorcza lubelszczyzna” realizowana w ramach działania 9.3

formularz zgłoszeniowy w wersji word

formularz zgłoszeniowy w wersji pdf

karta oceny biznesplanu

karta oceny rozmowy z doradcą

karty oceny formularza zgłoszeniowego

regulamin przyznawania wsparcia

regulamin rekrutacji

umowa o dofinansowanie

wzór biznesplanu

Formularze rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. email) nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminie.

UWAGA !!!

W przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych przez uczestnika projektu do celów działalności gospodarczej brak jest możliwości uznania za kwalifikowalny podatek od towarów i usług (VAT) w ramach dotacji i wsparcia pomostowego finansowego. W celu zachowania prawidłowości sposobu rozliczenia dotacji w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, wniosek o dotację  powinien zawierać wyszczególnienie kwot netto i podatku VAT.

Próg 27 000,00 (w przypadku dotacji) oraz 2 100,00 (w przypadku wsparcia pomostowego) należy odnosić do kwot brutto.