Rozpoczynamy nowy projekt pn. “Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”

Rozpoczynamy nowy projekt pn. “Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 👍👍👍👍👍

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
➡️Szkolenie ABC Przedsiębiorczości
➡️Indywidualne doradztwo z zakresu opracowania biznesplanu
➡️Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 27.700,00 zł./osobę (netto),
➡️Wsparcie pomostowe finansowe – 12 miesięcy – 2.100,00 zł./osobę/miesiąc na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, m.in. składek ZUS, kosztów prowadzenia księgowości, wynajmu, reklamy, materiałów biurowych, paliwa itp.
➡️Wsparcie pomostowe – doradztwo biznesowe
Zapraszamy ☑️☑️☑️☑️
Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
✳️kobiety,
✳️osoby z niepełnosprawnością,
✳️osoby długotrwale bezrobotne,
✳️osoby o niskich kwalifikacjach
przy czym co najmniej 60 % UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a) do lit.e. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20 % ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu uczestników oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 5.,
imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
reemigranci,
osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.