Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej: 16.07.2019

OGŁOSZENIE nr 5/2019

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     

Ogłoszenie nr 5/2019 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia
Termin składania wniosków Od dnia 31 lipca 2019 roku (godz. 8.00-16.00)  do 14 sierpnia 2019r. do godz. 16.00
Miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik.
Tryb składania wniosków Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch
w wersji elektronicznej.O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Ziemi Kraśnickiej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada wnioskodawca.Jeżeli wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument  wydał lub notariusza.
Forma wsparcia REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DO 70%
Zakres tematyczny operacji Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320
z późn. zm.), zwaną dalej “LSR” oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), w ramach zakresu określonego w &2.1 pkt. 2c tj. poprzez:
Rozwijanie działalności gospodarczej;Cel ten realizuje LSR dla LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020
w szczególności:
Cel ogólny: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD Cel szczegółowy: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD   Przedsięwzięcie 1.4.4 Wsparcie  infrastruktury turystyki i rekreacji Ziemi KraśnickiejWskaźnik realizujący w/w cel:-Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -Liczba utworzonych miejsc pracy

-Liczba utrzymanych miejsc pracy

Warunki udzielania wsparcia Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja)

-zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 

-zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Warunkiem przyjęcia operacji za zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimalnie 60% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria i procedury/Lokalne kryteria wyboru operacji-Przedsiębiorcy – obowiązujące od 09 marca 2018r. po sprostowaniu – otwórz

·  Zgodnie z „Kryteriami wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości” minimalna liczba punktów w ramach naboru nr 5/2019 dotyczącego rozwijania działalności gospodarczej wynosi: 52,20 /tj. 60%
z maksymalnej liczby punktów: tj. 87/ – patrz: Karta oceny operacji zgodnie
z lokalnymi kryteriami wyboru
załączona do ogłoszenia dot. naboru nr 5/2019

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą ilość punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

-Kryterium wyboru;  Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów

-Kryterium  wyboru: Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników

-Kryterium wyboru : Innowacyjność

W sytuacji gdy wnioski o dofinansowanie zdobędą taką samą liczbę punktów  oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  -Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

-Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru w tym: przynależności Wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej poprzez wykazanie, że Wnioskodawca jest osobą młodą  do 34 roku życia – dowód osobisty i/lub zobowiązanie wnioskodawcy do zatrudnienia  osoby z grupy defaworyzowanej  (osoba bezrobotna , osoba do 34 roku życia, kobieta samotnie wychowująca dziecko). Informacje o spełnieniu kryteriów wyboru operacji należy zamieścić we WoPP i załącznikach określonych w Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości, w kolumnach Źródło danych i Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium, w tym poprzez:

 * Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – w tym przynależność wnioskodawcy lub zatrudnianej osoby do grupy defaworyzowanej.

* Oświadczenie o innowacyjności

* Oświadczenie dotyczące  zaplanowanych działań informacyjno promocyjnych
o źródłach finansowania operacji

Limit dostępnych środków
w ramach ogłaszanego naboru
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  200 000,00 zł

Limit wsparcia na jedną operację wynosi 200 000,00 zł

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy
o udzielenie wsparcia 
Formularze wymaganych dokumentów  w ramach naboru udostępniono na stronie www.lgdkrasnik.pl

Ponadto znajdują się :

-na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego- http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow

– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej,  Ul. Słowackiego 7,
23-210 Kraśnik.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z –otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z –otwórz
 • Dodatkowe arkusze  dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3zotwórz
 • Dodatkowe arkusze  dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z -otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) –otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

·        Biznesplan (.pdf) –otwórz

·        Biznesplan (.docx) –otwórz

·        Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) –otwórz

·        Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

·        Oświadczenie (.pdf) –otwórz

·        Oświadczenie (.xlsx) –otwórz

 5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (excel) – wersja edytowalna – otwórz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

•Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

•Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz

•Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

•Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz

·   Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

·   Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) –otwórz

·   Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) –otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z –otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z –otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) –

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (od 05.06.2019r.) (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu –otwórz

10) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) –otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) –otwórz

10) Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

11) Regulamin Rady LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

12) Karta oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru – otwórz

13) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

14) Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – otwórz

15) Oświadczenie o innowacyjności – Otwórz

16) Oświadczenie dotyczące zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych
o źródłach finansowania operacji – otwórz

17) Klauzule RODO / Klauzura RODO 1 otwórz i/lub Klauzura RODO 2 otwórz i/lub Klauzura RODO 3 otwórz