Kreatywna wieś – dobre praktyki na obszarach wiejskich

 

Kreatywna wieś – dobre praktyki na obszarach wiejskich

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Kreatywna wieś – dobre praktyki na obszarach wiejskich”, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania „PRYM”, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia”.

Projekt będzie realizowany w ramach planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

Wartość operacji: 173 080,00 zł.

Cel operacji: Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat dobrych praktyk funkcjonujących w kraju i za granicą w zakresie nowych rozwiązań sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich poprzez zorganizowanie dwóch wyjazdów studyjnych dla grupy 30 osób w okresie czerwiec – październik 2019r.

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwie wizyty studyjne:

 1. Kreatywna wieś – dobre praktyki w UE – Tyrol/Austria
 2. Kreatywna wieś- dobre praktyki w Polsce – Gęsinowy Szlak Kulinarny/województwo kujawsko-pomorskie.

Wyjazdy studyjne pozwolą na:

 • Zapoznanie z przedsiębiorczością i turystyką odwiedzanych regionów,
 • Zapoznanie się z działalnością Lokalnych Grup Działania,
 • Zapoznanie się z funkcjonującymi podmiotami, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych,
 • Zapoznanie się z dobrymi praktykami funkcjonującymi na terenie kraju i za granicą w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich (gospodarstwa opiekuńcze, wioski tematyczne, zagrody edukacyjne oraz inne inicjatywy oparte na lokalnych zasobach i produktach tradycyjnych).

Wyjazdy studyjne umożliwią aktywizację mieszkańców wsi – różnych grup społecznych z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Projekt prowadzi do zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich opartych na lokalnych zasobach i produktach tradycyjnych. Ułatwia wymianę wiedzy i pozwala na zbudowanie platformy współpracy – partnerstwa z wykorzystaniem zasobów lokalnych poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami i wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Efekty realizacji operacji:

  1. Zwiększenie ilości sieci kontaktów oraz partnerstw międzysektorowych na obszarach wiejskich.
  2. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników wizyt studyjnych skutkujących większą ilością nowych inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
  3. Integracja i aktywizacja uczestników wizyty studyjnej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego – przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego, w tym m.in: członków LGD, samorządowców, przedsiębiorców, producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, właścicieli zagród edukacyjnych, agroturystyk itp.

Planowane terminy wizyt sudyjnych – wrzesień i październik 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników projektu, terminów planowanych wyjazdów oraz harmonogramu jego realizacji terminów zostaną podane wkrótce na stronach internetowych partnerów projektów.