Konsultacje społeczne

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR), Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian oraz aktualna LSR wraz z załącznikami, w tym również lokalne kryteria wyboru podane są poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 19 lutego 2019r. do godz. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdkrasnik.pl; lub osobiście w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik w godzinach pracy biura.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19 lutego o godz. 16.00 w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy LSR, podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia planowanego w dniu 4 marca 2019r.

LSR Kraśnik 05.11.2018r. tekst ze zmianami 12.02.2019r

Kryteria-granty – tekst ze zmianami 12.02.2019r

formularz_zgłaszania_ZMIAN