UWAGI DOT. PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA ZASAD KONKURENCYJNOŚĆI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2/ KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 – 2020 W ZWIĄZKU
Z PANDEMIĄ ZNIESIONY Z DNIEM 18.04.2020r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że
z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).

Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.

W praktyce oznacza to, że:

– od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku
o płatność przez dany podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia
i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji
z przeprowadzonego postępowania do oceny;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia
i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja
w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

Powyższe wytyczne mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców (w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Oznacza to, że również dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Agencji – nie musi być już załączana do wniosków.

Poniżej zamieszczamy link bezpośrednio kierujący na portal ARiMR, na którym został opublikowany komunikat:

https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html?fbclid=IwAR2DNvNq5Do_QRTBAtv3e_yLacdxSyYyOOqOJ22bfMkQskmPIineqSK8vhQ

 

 

1/UWAGI DOT. PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA ZASAD KONKURENCYJNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Beneficjenci LGD Ziemi Kraśnickiej!

Wszyscy, którzy podpisali umowy na realizacje operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

zobowiązani są do przestrzegania zasad konkurencyjności: zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Poz. 396 – pobierz

UWAGAI!!!: Beneficjenci, którzy zamieścili swoje ogłoszenia na Portalu ARiMR przez dniem 21 luty 2018r. zobowiązani są do stosowania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań  ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy  oraz pomocy technicznej Poz. 106. – D20170106

W załączeniu zamieszczamy również propozycję protokołu z przeprowadzonego postępowania  ofertowego. Jest to propozycja robocza, która zawiera elementy, jakie powinien zawierać protokół z postępowania ofertowego: PROTOKÓŁ Z POSTEPOWANIA OFERTOWEGO do pobrania

UWAGI DOT. PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA ZASAD KONKURENCYJNOŚĆI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGI DOT. PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA ZASAD KONKURENCYJNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Beneficjenci LGD Ziemi Kraśnickiej!

Wszyscy, którzy podpisali umowy na realizacje operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

zobowiązani są do przestrzegania zasad konkurencyjności: zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Poz. 396 – pobierz

UWAGAI!!!: Beneficjenci, którzy zamieścili swoje ogłoszenia na Portalu ARiMR przez dniem 21 luty 2018r. zobowiązani są do stosowania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań  ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy  oraz pomocy technicznej Poz. 106. – D20170106

W załączeniu zamieszczamy również propozycję protokołu z przeprowadzonego postępowania  ofertowego. Jest to propozycja robocza, która zawiera elementy, jakie powinien zawierać protokół z postępowania ofertowego: PROTOKÓŁ Z POSTEPOWANIA OFERTOWEGO do pobrania