Informacja o poprawie oczywistych omyłek w dokumentacji z przeprowadzonego naboru nr 7/2018

Informacja o poprawie oczywistych omyłek w dokumentacji z przeprowadzonego naboru nr 7/2018

 

Data zamieszczenia 03.07.2018r.

Informacja o poprawie oczywistych omyłek w dokumentacji z przeprowadzonego naboru nr 7/2018.

W związku z weryfikacją dokumentacji przez Zarządu Województwa dotyczącej naboru nr 7/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej podczas Posiedzenia Rady dnia 02.07.2018r. Rada LGD Ziemi Kraśnickiej poprawiła błędne zapisy we wskazanych przez Zarząd Województwa dokumentach oraz innych zawierających oczywiste omyłki.

Poniżej przedstawiono nieprawidłowości oraz dokumenty z poprawnie zapisaną treścią:

– odniesiono się do uwag wskazanych w piśmie od Zarządu Województwa poprawiając omyłki pisarskie, które wystąpiły w protokole z posiedzenia Rady LGD nr 1/IV/2018 z dnia 21 maja 2018r., dotyczących naboru nr 7/2018, tj. :

– liczbę członków Rady i procentowy skład ogółu członków, zgodnie z przedstawioną lista obecności – s.2 protokołu,

– liczbę osób uczestniczących w głosowaniu i liczbę osób głosujących za podjęciem uchwały, zgodnie

z podjętymi uchwałami nr 31/IV/2018 oraz 33/IV/2018 – s.13 protokołu.

– jak również naniesiono poprawki do pozostałych oczywistych omyłek odnalezionych w trakcie weryfikacji dokumentacji, tj.: Listy rankingowej wniosków z naboru nr 2/2018 oraz uzasadnienia przyznania dofinansowania dla poszczególnych wniosków, a dotyczącej naboru nr 2/2018 – w tabeli w poz. 3 i 4 zgodnie z podjętymi uchwałami z dnia 21 maja 2018r. wnioski nr 3/19.2/2/2018/2018
i 5/19.2/2/2018/2018 nie mieszczą się  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (s. 8 protokołu nr 1/IV/2018) oraz informacji przedstawionej w tabeli dotyczącej naboru nr 3/2018 przedstawiającej wyniki głosowania  i podjętych uchwał – poz. nr 4 tabeli, kolumny Liczba osób uprawnionych do głosowania i Za przyjęciem uchwały , s.10 protokołu nr 1/IV/2018 – zgodnie z zastosowanym wyłączeniem dot. oceny wskazanego wniosku.

 

– naniesiono poprawki do „Listy operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej w ramach naboru nr 7/2018” z poprawnym zapisem dotyczącym wartości całkowitej operacji.

– podjęto również poprawę omyłek rachunkowych dotyczących „Listy operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej w ramach naboru nr 1/2018” , kolumny „wartość dofinansowania” oraz „kwota wsparcia wyliczona przez LGD”.

Protokół z posiedzenia RADY LGD nr 1/IV/2018 – zamieścić protokół.

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę LGD Ziemi Kraśnickiej w ramach naboru nr 7/2018  –pobierz

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę LGD Ziemi Kraśnickiej w ramach naboru nr 1/2018  – pobierz