Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Kraśnickiej – LSR

W związku z aktualizacją i wprowadzaniem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej i jej załącznikach Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian zaznaczono tekście kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 17 maja 2018r.  pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdkrasnik.pl; lub osobiście w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik w godzinach pracy biura.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 17 maja 2018r.  o godz. 9.00 w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów), podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej i jej załącznikach i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej i jej załącznikach, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia organizowanego w najbliższym czasie.

Formularz do zgłaszania zmian

 

LSR Kraśnik 7.05.2018r. tekst ze zmianami_