SZKOLENIE “Elektryk z uprawnieniami do 1 kV” oraz “Aktualizacja uprawnień” – 07-10 maja 2018

FUNDACJA  INICJATYW  LOKALNYCH
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim

  1. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel.15/ 871 75 36, 661 406 270
ogłasza nabór na szkolenia:

 

            Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV – uprawnienia SEP

Celem kursu jest:
– Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie elektryka
–  Przygotowanie do zdania egzaminu celem uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego „E”   w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

 

Szkolenie trwa 30 godzin i obejmuje m.in.:

– Wymagania BHP, PPOŻ oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
– Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń i instalacji sieci energetycznych.
– Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych.
– Warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych

 

Cena: 600,00 zł brutto                         Termin: 07 – 10 maja 2018

        Aktualizacja uprawnień elektrycznych w zakresie przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych

Kurs obejmuje 8-godzinne szkolenie, którego efektem będzie przygotowanie słuchaczy do egzaminu “E” na przedłużenie (odnowienie)
ważności uprawnień elektrycznych do 1kV

 

Cena: 350,00 zł brutto                Termin:  10 maja 2018

(ceny zawierają koszty egzaminu, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, poczęstunek kawowy)

 

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622). W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków uczestnik szkolenia uzyska świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w grupie I.

Aktualizacja uprawnień elektr- Formularz zgłoszeniowy

Elektryk do 1 kV Formularz zgłoszeniowy

Oferta_Elektryk