Aktualizacja “Kryteriów lokalnych dot. rozwoju obszaru LGD”

W związku z aktualizacją i wprowadzaniem zmian w „Kryteriach lokalnych dot. rozwoju obszaru LGD” Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian w „Kryteriach lokalnych dot. rozwoju obszaru LGD” zaznaczono

w tekście kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 22 marca 2018r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdkrasnik.pl; lub osobiście w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik w godzinach pracy biura.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22 marca 2018r.  o godz. 15.00 w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów), podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w „Kryteriach lokalnych dot. rozwoju obszaru LGD” i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w Kryteriach lokalnych dot. rozwoju obszaru LGD”, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia organizowanego w najbliższym czasie.

Formularz zgłaszania zmian do pobrania

Kryteria-rozwój-obszaru LGD