SPROSTOWANIE dot. zapisów w “Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości”

Stowarzyszenie LGD Ziemi Kraśnickiej sprostowuje zapisy w „Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości”

LGD Ziemi Kraśnickiej sprostowuje zapisy w „Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości” dotyczące kryteriów nr:

* 7. Operacja zw. z rozwojem i tworzeniem nowych produktów turystycznych w oparciu o innowacyjne pomysły, lokalne tradycje w tym kulinarne zasoby* dotyczy operacji o kwocie  dofinansowania max 25 tys. zł. – zgodnie z załącznikiem nr 11 do Podręcznika procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014 – 2020 oraz Lokalna Strategią Rozwoju str. 49 Tabela 25. Szczegółowy opis adekwatności kryteriów wyboru do diagnozy  i wskaźników pkt. 7  – Uszczegółowiono zapis, iż kryterium dotyczy firm z sektora turystycznego

*9 Korzystanie ze szkoleń (spotkań informacyjnych) i/lub z doradztwa indywidualnego oferowanego
i realizowanego przez LGD – sprostowano informacje w kolumnie Sposób oceny/uszczegółowienie kryterium odnośnie punktacji za uczestnictwo w spotkaniach/doradztwie indywidualnym zgodnie z kolumną Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium.

Za niedopatrzenie w zapisach przepraszamy oraz podajemy całość prawidłowo zapisanego i ujednoliconego dokumentu „Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości.”:

Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości. – po sprostowaniu w dniu 8.03.2018r.  – OTWÓRZ – Kryteria wyboru operacji dot.przedsiębiorczości