Ogłoszenie nr 6/2018/G – Grant edukacyjny

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 05.03.2018

OGŁOSZENIE nr 6/2018/G

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     

 

Ogłoszenie nr 6/2018/G w ramach naboru wniosków o powierzenie  grantu
Termin składania wniosków Od dnia 19 marca 2018 roku (godz. 8.00-16.00)  do 6 kwietnia 2018 do godz. 16.00
Miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik.
Tryb składania wniosków Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej. Zaleca się aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowanie załączniki.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Ziemi Kraśnickiej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Jeżeli wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument  wydał lub notariusza.

Forma wsparcia REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

– dla sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest do 70% kosztów kwalifikowanych. Suma grantów udzielonych jednostkom  sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt

-dla pozostałych wnioskodawców (osoby fizyczne, osoby prawne z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim  objętym LSR albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim LSR pomoc przyznawana jest do 100% kosztów kwalifikowanych.  

Zakres tematyczny operacji Pomoc jest przyznawana na operacje o charakterze edukacyjnych służących podnoszeniu potencjału i wiedzy lokalnych liderów na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późń. zm.), zwaną dalej “LSR” oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późń. zm.) , w ramach zakresu określonego w &2 ust.1 pkt. 1 tj. poprzez:  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

Cel ten realizuje LSR dla LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020
w szczególności:

Cel ogólny: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD

Cel szczegółowy 2: Stworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego    

Przedsięwzięcie 1.2.3 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i lokalnych liderów

Wskaźnik realizujący w/w cel:

-Liczba szkoleń;

-Liczba osób korzystających z działań edukacyjnych, które otrzymały nowe umiejętności;

– Liczba osób przeszkolonych;

– Liczba osób oceniających  szkolenia jako adekwatne do oczekiwań.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania
  1. Inicjatywy (warsztaty/szkolenia) związane z podnoszeniem potencjału
    i wiedzy lokalnych liderów.
  2. Wzmocnienie potencjału technicznego wnioskodawcy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia służącego podnoszeniu potencjału i wiedzy lokalnych liderów.
Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych  Październik 2018-Czerwiec 2019
Warunki udzielania wsparcia Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja)

-zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 

-zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Warunkiem przyjęcia operacji za zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimalnie 60% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria i procedury/Lokalne kryteria wyboru grantobiorców- Projekty grantowe

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą ilość punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

-Kryterium wyboru;  Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów

-Kryterium  wyboru: Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników

-Kryterium wyboru : Innowacyjność

W sytuacji gdy wnioski o dofinansowanie zdobędą taką samą liczbę punktów  oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  -Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,

– Oświadczenia dotyczące lokalnych kryteriów dot. projektów grantowych:

* Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych

* Oświadczenie o innowacyjności

*Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego

*Oświadczenie dotyczące zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych o źródłach finansowania operacji

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  50 000,00 zł
Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia  Formularze wymaganych dokumentów  w ramach naboru udostępniono na stronie www.lgdkrasnik.pl

Ponadto znajdują się  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej,  Ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018/G

1.  Formularz wniosku o powierzenie grantu

  • Wniosek o powierzenie grantu (.pdf) – otwórz
  • Wniosek o powierzenie grantu (.docx) – otwórz
  • Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu- Zestawienie rzeczowo-finansowe (.excel)-otwórz
  • Załącznik nr 2 do wniosku o powierzenie grantu- Oświadczenie właściciela nieruchomości (.docx)- otwórz
  • Załącznik nr 3 do wniosku o powierzenie grantu-Oświadczenie o wykorzystaniu numeru identyfikacyjnego (.docx)-otwórz
  • Załącznik nr 4 do wniosku o powierzenie grantu: Oświadczenie grantobiorcy o kwalifikowalności VAT, jeżeli grantobiorca ubiega się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych-otwórz

2. Umowa z Grantobiorcą o powierzenie grantu (.pdf)-otwórz

3.  Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf)-otwórz

4.  Wzór oświadczenia poręczyciela (.docx)-otwórz

5.  Wniosek o rozliczenie grantu (.docx)-otwórz

6. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

7. Regulamin Rady LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych– otwórz

9. Karta weryfikacji formalnej i wstępnej oceny wniosku o powierzenie grantu – otwórz

10. Karta oceny zgodności z LSR – otwórz

11. Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji – otwórz

12. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

13.Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – otwórz

14. Oświadczenie o innowacyjności – otwórz 

15. Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych /doradztwa indywidualnego – otwórz 

16. Oświadczenie dotyczące  zaplanowanych działań informacyjno promocyjnych o źródłach finansowania operacji – otwórz