Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR), Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian oraz aktualna LSR wraz z załącznikami, w tym również lokalne kryteria wyboru podane są poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 12 lutego 2018r. do godz. 9.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdkrasnik.pl; lub osobiście w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik w godzinach pracy biura.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12 lutego o godz. 9.00 w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy LSR (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów), podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia planowanego w dniu 23 lutego 2018r.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) LUTY 2018 ze zmianami

formularz zgłaszania zmian

Kryteria-granty

Kryteria-projekty-własne

Kryteria wyboru operacji dot.przedsiębiorczości