Projekt “Era młodych zawodowców”

SZANOWNI PAŃSTWO

01 stycznia 2017 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „Era młodych zawodowców”

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Pr. I Osoby młode na rynku pracy, Dz. 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddz. 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 15 do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, M. Chełm, M. Lublin, lubelskiego, świdnickiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym (indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe warsztaty aktywizujące, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy) dla uzyskania kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4-miesięczym stażu, przyczyniających się do wzrostu szans na zatrudnienie.

 

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, spełniających łącznie nw. kryteria:

 • pozostające bez pracy (w tym niezarejestrowanych w urzędach pracy)
 • nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
 • zamieszkałe w rozumieniu przepisów k.c. na terenie ww. powiatów
 • nie kwalifikujące się do proj. konkurs. w poddz.1.3.1. POWER zgodnie z SzOOP

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne Plany Działania (IPD)
 2. POZOSTAŁE Szkolenia W PROJEKCIE:
 • Kucharz (200 godzin) – październik/listopad 2017
 • Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych (184 godziny) – listopad/grudzień 2017
 • Operator wózków jezdniowych (76 godzin) – listopad/grudzień 2017
 1. Poradnictwo zawodowe
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Płatne staże zawodowe zgodne z kierunkami szkoleń – 4 miesiące

  

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Ubezpieczenie NNW
 • Materiały szkoleniowe,
 • Badania lekarskie,
 • Odzież ochronną,
 • Wyżywienie podczas szkoleń,
 • Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy w BIURZE PROJEKTU w Janowie Lub.:

 ul. Zamoyskiego 52 , tel. 15 871 75 36, e-mail: fil@lfr.lublin.pl

oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik  tel. 81 825 27 27

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Test motywacji

Regulamin rekrutacji

Plakat