INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM NABORZE NR 5/2017/G

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM NABORZE NR 5/2017/G na przyznanie pomocy na Operacje o charakterze aktywizacyjnym w tym skierowane do grup defaworyzowanych ogłoszonego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej.        

 

Lokalna Grupa  Działania Ziemi Kraśnickiej informuje, iż w odpowiedzi na zamieszczone dnia 23 maja 2017r. na stronie www.lgdkrasnik.pl ogłoszenie nr 5/2017/G w ramach naboru wniosków o powierzenie  grantu, w okresie trwania naboru tj. od dnia 06.06.2017r. do 26.06.2017r. do biura LGD Ziemi Kraśnickiej wpłynęły dwa wnioski na dwa zadania o powierzenie grantu o ich łącznej całkowitej wartości 23 012,48 zł.

Kierując się Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 §4 ust.1 pkt.6, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej nie może przedłożyć projektu grantowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ponieważ minimalna całkowita wartość operacji LGD nie przekroczy minimalnej całkowitej wartości operacji wskazanej w Rozporządzeniu, czyli 50 tys. złotych.

Jednocześnie informuję, że ponowny termin naboru wniosków w zakresie „Operacje o charakterze aktywizacyjnym, w tym skierowanych do grup defaworyzowanych” zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej.