Projekt: “Pierwszy krok do zatrudnienia”

W imieniu Lubelskiej Fundacji Rozwoju Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do udziału w projekcie pn. “Pierwszy krok do zatrudnienia”.

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia:

 • Asystent/ka medyczny/a z obsługą autoklawów
 • Opiekun/ka osób starszych

Projekt skierowany jest do osób młodych (do 29 roku życia) które:

 • pozostają bez zatrudnienia ale nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – ang. not in employment, education or training),
 • mieszkają na terenie województwa lubelskiego.

Uczestnicy Projektu muszą łącznie spełniać wszystkie ww. warunki.

Do projektu nie kwalifikują się osoby określone dla trybu konkursowego działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych tj:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać  w Biurze Projektu – siedziba Lubelskiej Fundacji Rozwoju ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 528 53 33 www.lfr.lublin.pl oraz w siedzibie LGD Kraśnik

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy  Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.02.2017r. – 31.07.2018r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 324 553,55 zł

Formy wsparcia:

 • Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki edukacyjnej, w tym indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty
  grupowe oraz pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje i kompetencje zawodowe realizowane zgodnie z harmonogramem:
  • Operator/ka wózków jezdniowych I grupa (miejsce organizacji Lubartów)
  • Operator/ka wózków jezdniowych II grupa (miejsce organizacji – Krasnystaw lub inna miejscowość na terenie woj. lubelskiego w zależności od zgłoszeń Uczestników)
  • Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL (miejsce organizacji – Krasnystaw lub inna miejscowość na terenie woj. lubelskiego w zależności od zgłoszeń Uczestników)
  • Kucharz/Kucharka (miejsce organizacji – Lublin)
  • Asystent/ka medyczny/a z obsługą autoklawów (miejsce organizacji – Kraśnik lub inna miejscowość na terenie woj. lubelskiego w zależności od zgłoszeń Uczestników)
  • Opiekun/ka (osób starszych) z obsługą autoklawów (miejsce organizacji – Kraśnik lub inna miejscowość na terenie woj. lubelskiego w zależności od zgłoszeń Uczestników)
  • Pracownik/ca utrzymania zieleni  (miejsce organizacji – Łuków) (uwaga – nabór zakończony), lista rankingowa znajduje się tutaj
  • Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL (miejsce organizacji – Lublin) (uwaga – nabór zakończony), lista rankingowa znajduje się tutaj
 • Bony szkoleniowe w kwocie  średnio 3000 zł na indywidualne szkolenia zawodowe inne niż wymienione powyżej, np.:

Możliwość realizacji bonów szkoleniowych w dowolnym miejscu na terenie województwa lubelskiego. Szkolenia finansowane w ramach bonów szkoleniowych muszą się zakończyć egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 • Płatne, 4-ro miesięczne staże (stypendium stażowe w kwocie ok 1450 zł netto/miesiąc)

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, poczęstunek podczas zajęć, ubezpieczenie NNW, dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach, staż w zakładzie pracy.

Osobom z niepełnosprawnością możemy zapewnić wsparcie asystenta.

UWAGA

Możemy zorganizować szkolenie w dowolnym miejscu na terenie województwa lubelskiego – warunkiem jest utworzenie grupy szkoleniowej (ok 10 osób). 

Dokumenty do pobrania: