Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz wprowadzanych zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR), Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji oraz aktualna LSR wraz z załącznikami m.in. lokalne kryteria wyboru podane są poniżej.

Proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 27 marca 2017r. do godz. 14.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdkrasnik.pl; lub osobiście w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik w godzinach pracy biura.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 27 lutego o godz. 14.00 w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy LSR (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów), podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia planowanego w dniu 29 marca 2017r.

Kryteria wyboru operacji dot. – przedsiębiorczości 

Kryteria rozwój obszaru LGD

Kryteria projekty własne

Kryteria granty

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zgłaszania zmian