OGŁOSZENIE nr 1/2016

OGŁOSZENIE nr 1/2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     

 

Ogłoszenie nr 1/2016 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia

Termin składania wniosków Od dnia 22 listopada 2016 roku (godz. 8.00-16.00)  do 12 grudnia 2016 do godz. 16.00
Miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik.
Tryb składania wniosków Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Ziemi Kraśnickiej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Forma wsparcia Premia w wysokości 50 000,00 zł

Premia w wysokości 100 000,00 zł dla operacji ukierunkowanych na innowacje

Zakres tematyczny operacji Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej “LSR” oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570) , w ramach zakresu określonego w &2.1 pkt.2a tj. poprzez:
Podejmowanie działalności gospodarczej;

Cel ten realizuje LSR dla LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020
w szczególności:

Cel ogólny: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD

Cel szczegółowy: Poprawa warunków na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańców   

Przedsięwzięcie 1.1 Bądź przedsiębiorczy; wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców

Wskaźniki realizujące w/w cele:

-Liczba operacji polegającej na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

-Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje

Liczba utworzonych miejsc pracy (w tym samozatrudnienie)

Warunki udzielania wsparcia Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu

-Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej na lata 2014-2020 

-zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Warunkiem przyjęcia operacji za zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimalnie 60% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnik.pl.

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą ilość punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

-Kryterium wyboru;  Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów

-Kryterium  wyboru: Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników

-Kryterium wyboru : Czas realizacji krótszy niż 12 m-cy od dnia podpisania umowy

W sytuacji gdy wnioski o dofinansowanie zdobędą taką samą liczbę punktów  oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  -Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

-Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru w tym przynależność do grupy defaworyzowanej (np. zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego /dowód osobisty/zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej)

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 2 000 000,00 zł
Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia  Formularze wymaganych dokumentów  w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia, Lokalną Strategię  Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej, Regulamin Rady udostępniono na stronie www.lgdkrasnik.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja_2z)

-Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)-wersja_2z – otwórz

-Wniosek o przyznanie pomocy (.excel)-wersja_2z – otwórz

Generator Wniosku – otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy(.pdf) wersja_2z – otwórz

3. Biznesplan (wersja2z)

-Biznesplan (.pdf) – otwórz

-Biznesplan (.docx) – otwórz

– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu(.pdf) – otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja_2z)

-Umowa o przyznaniu pomocy(.pdf) – otwórz

– Załącznik Wykaz działek ewidencyjnych(.pdf) – otwórz

6. Formularz wniosku o płatność (wersja_2z)

-wniosek o płatność(.pdf)-wersja_2z – otwórz

-wniosek o płatność(.excel)-wersja_2z – otwórz

7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja_2z)

-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność(.pdf) – otwórz

-Załącznik nr 2- Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości – otwórz

8. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

9. Regulamin Rady LGD Ziemi Kraśnickiej – otwórz

10. Karta oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru – otwórz

11. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – otwórz

13. Oświadczenie dotyczące priorytetowych grup docelowych – otwórz

14. Oświadczenie o innowacyjności – otwórz

15. Oświadczenie dotyczące korzystania ze szkoleń/spotkań informacyjnych/doradztwa indywidualnego – otwórz